! ! ! NAWET 250 TYSIĘCY ZŁOTYCH PREMII NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 ! ! !

 

 "Tegoroczny nabór wniosków odbywać się będzie na korzystniejszych niż do tej pory zasadach"- zapowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

TERMIN NABORU:

od 30 września do 29 października

Nabór wniosków do programu CZYSTE POWIETRZE 
Uzyskaj dotację do 90% = 47 700 zł  na termomodernizacje swojego domu  (domy zarówno odebrane jak i w trakcie budowy) 

 

 • INFORMACJE O PROJEKCIE

 

 • Projekt „Mój szef to ja! II” - realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • Projekt realizowany jest od maja 2018 roku do maja 2021 roku, rekrutacja planowana jest od maja 2018 do września 2019 roku.

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Ponizej więcej szczegółów:

Program Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej daje możliwość uzyskania 100 tys. zł bezzwrotnych środków na uruchomienie nowej firmy, którą trzeba utrzymać minimum przez okres 3 lat. Termin przyjmowania wniosków: od 15 października do 13 listopada 2018 r.

Pieniądze są przeznaczone na biznes na terenach wiejskich. Wnioskom są przyznawane punkty, trzeba uzyskać minimum 4. Za co będą przyznawane?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w konkursie pracodawców,  o uzyskanie wspacia na poprawę warunków BHP pracowników. 

Termin składania wniosków 16 lipca – 23 sierpnia 2018 r.

ZUS grafika

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE dla Przedsiębiorców: 

 • nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalegają z opłacaniem podatków;
 • nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem
 • nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostali zobowiązani

EKO 4

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa 


TERMIN NABORU:   MAJ 2018r.

Refundacja do 50% kosztów projektu 


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

 1. Głęboka modernizacja energetyczna budynków
 2. Inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 3. Kompleksowy projekt obejmujący: modernizację energetyczną budynków oraz inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 4. Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego- charakter demonstracyjny.

W wyniku realizacji działania nastąpi podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w procesach technologiczno – produkcyjnych, kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno – usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Głęboka modernizacja energetyczna- głównym warunkiem poprzedzającym realizacje projektu będzie wykonanie  audytów energetycznych, które następnie posłużą weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych.

Ważnym aspektem w trakcie oceny będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, a z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Ważne!!! – w ramach zastosowania energooszczędnych technologii produkcji  może być dofinansowane np. zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzenie systemów zarządzania energią. W przypadku tego rodzaju projektów będą one mogły być realizowane wyłączenie, jako element projektu dotyczącego modernizacji energetycznej lub zastosowania odnawialnych źródeł energii.

dymek zolty

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność od co najmniej 24 miesięcy, i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego.


PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK

Mikro-pożyczka: do 100 tys. zł,  do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie

Pożyczka: od 100 tys. zł do 500 tys. zł, do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie

? PROMOCJA ?

Koniec roku tuż, tuż... dlatego mamy dla WAS super PROMOCJĘ ?
Od 1 grudnia oficjalnie zbieramy ZAPISY na kompleksowe przygotowanie wniosków składanych do Urzędów Pracy początkiem ⤵️
2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣ roku !!! (tzw: wnioski na otwarcie firmy)

Dla pierwszych 10 osób, które zgłoszą się do NAS -10% !!!

Zapraszamy do współpracy-czas START 
 506-116-773 lub  504-734-223

24294444 1956850691247438 3046540185430328018 n

W ostatnim czasie weszły w życie 3 ważne zmiany w zakresie dotacji na ZAŁOŻENIE / ROZWÓJ firmy ze środków LGD:
 Wprowadzono możliwość finansowania ? kosztów zatrudnienia pracowników (w odniesieniu do miejsc pracy stworzonych w ramach ROZWOJU FIRMY z projektu) z udziałem innych środków publicznych, np. z Urzędu Pracy
 Wniosek o aneksowanie umowy o przyznanie pomocy (zawartej z UMWM) wymaga każdorazowo pisemnej opinii Rady LGD 
 Ostateczną decyzje o zmianę sposobu użytkowania obiektu ? należy dołączyć wraz z wnioskiem o płatność II transzy (w przypadku operacji trwale związanej z gruntem oraz gdy operacja zakłada podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa oraz gdy operacja zakłada zatrudnienie pracowników przez których praca świadczona będzie na terenie obiektu lub w jego części). 

Agencja Restukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyraziła zgodę na możliwość aneksowana umów zawartych przed terminem 20 lipca 2017 w zakresie zmiany zapisów na korzyść beneficjentów.

21587345 1925986864333821 3666240444222715746 o

Strona 1 z 2

Gołkowice Dolne 219, 33-388 Gołkowice Dolne

Osoby do kontaktu:

Patrycja Pierzchała 506 116 773

Dorota Krajewska 504 734 223

NIP: 734-356-13-22

REGON: 364130812

KRS: 0000740858