%AM, %10 %388 %2017 %08:%Sty

REFUNDACJA KOSZTÓW DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Wyróżniony

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez Urzędy Pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

Maksymalna kwota o jaką można się starać to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia – tj. ok. 23 000,00 zł (kwota ustalana ostatecznie przez każdy Urząd Pracy). Fundusze te pracodawca może wykorzysta tworząc stanowisko pracy, na które jest zapotrzebowanie w firmie bądź doposażyć istniejące już stanowisko, poszerzając kadrę. Nie można otrzymać refundacji na łączone stanowiska pracy, tzn. zatrudniona osoba nie może pracować na dwóch odrębnych stanowiskach pracy, np. magazynier-sprzedawca.

refundacja doposażenie stanowiska pracy

PODSTAWOWE WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ:

 1. Złożenie wniosku w załącznikami do odpowiednego UP oraz posiadanie środków na sfinansowane kosztów (jest to REFUNDACJA,  a nie dotacja – w związku z czym trzeba najpierw założyć wszystkie środki).
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy (nie wlicza się okresu zawieszenia firmy).
 3. W okresie 6 miesięcy wstecz nie można zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika i/lub nie można rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem z przyczyn nie dotyczących pracownika.
 4. Nie można zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, nie zalegać z  opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.
 5. Nie można być skazanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w ciągu ostatnich 2 lat.

DLA KOGO STANOWISKO PRACY?

Utworzone stanowisko pracy przeznaczone jest jedynie dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Preferowane są osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku, które posiadają niezbędne kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe. Wykluczone są osoby, który w okresie ostatnich 12 miesięcy przez ponad 1 miesiąc byli zatrudnieniu u danego pracodawcy (brane pod uwagę są zarówno umowy o prace, jaki umowy cywilnoprawne). Z refundacji nie będą mogli skorzystać również bezrobotni, którzy pozostają w I lub II stopniu pokrewieństwa z Wnioskodawcą (również współmałżonek Wnioskodawcy).

KOSZTY:

Ubiegając się o dofinansowanie należy pamiętać, że środki z dotacji można wykorzystać na dowolny zakup środków trwałych. Do tego rodzaju wyposażenia należna m.in. meble, sprzęt komputerowy, oprogramowania, maszyny niezbędne do pracy. Wyłączone z dofinansowania są koszty: maszyn/urządzeń używanych, szkoleń i kursów, wynagrodzeń pracowników i składek ZUS, samochodu, zezwoleń, koncesji, rat leasingowych, zwierząt, reklamy, towarów handlowych. 

UMOWA:

Podstawą refundacji jest umowa, która zawiera w szczególności zobowiązanie do:

 • zatrudniania na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego,
 • utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją
 • zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanej refundacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku:
  • złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń
  • naruszenia i złamanie pozostałych warunków umowy,
 • zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku niezatrudnienia na wyposażonym stanowisku pracy przez okres 24 miesięcy skierowanego bezrobotnego lub nieutrzymania przez okres 24 miesięcy utworzonych stanowisk pracy w związku z przyznaną refundacją.

Aby otrzymać refundację poniesionych środków na konto, należy w całości rozliczyć i udokumentować poniesione wydatki. Czas na dokonanie wszystkich zakupów liczony jest w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dokonywane jest w kwocie brutto.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy napisaniu bądź skonsultowaniu wniosku zapraszamy do współpracy: tel. 504 734 223, 506 116 773.

Czytany 3004 razy Ostatnio zmieniany %AM, %10 %409 %2017 %08:%Sty

Podegrodzie 525, 33-386 Podegrodzie

Osoby do kontaktu:

Patrycja Pierzchała 506 116 773

Dorota Krajewska 504 734 223

NIP: 734-356-13-22

REGON: 364130812

KRS: 0000740858