%AM, %05 %452 %2018 %09:%Lut

POŻYCZKA - do 1 mln zł. Wyróżniony

dymek zolty

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność od co najmniej 24 miesięcy, i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego.


PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK

Mikro-pożyczka: do 100 tys. zł,  do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie

Pożyczka: od 100 tys. zł do 500 tys. zł, do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Inwestycje mające na celu: rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, zwiększenie skali działalności, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

– inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
– rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),

– inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
– wdrażanie rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców,

    Dodatkowo:

Możliwość finansowania kapitału obrotowego (towary/surowce) do 50% kwoty Pożyczki ale nie więcej niż 150.000 zł, wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa.


OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 84 m-cy, w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy


KOSZTY POŻYCZKI

 1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  1,85% w skali roku (z pomocą de minimis) dla przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (Załącznik 1)
  2,85% w skali roku dla pozostałych przedsiębiorstw,
   oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.
 1. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki;

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
 2. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 3. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie jednostkowe pożyczki, w tym jedną Mikropożyczkę i jedną Pożyczkę,
 4. w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania,
 5. finansowanie zakupu samochodów osobowych musi być związane z celami określonymi w Programie (patrz powyżej) w kwocie do 100.000 zł.

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 5. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 6. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 8. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
 9. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem).

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

W przypadku pożyczek do 50.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych.


INNE WARUNKI

 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 2. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 3. Należy zwrócić uwagę, że dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 15000 zł.
 4. Pożyczkobiorcy wnioskujący o pożyczkę w kwocie nie wyższej niż 150.000 zł nie muszą sporządzać prognozy finansowej, o ile spełniają łącznie poniższe kryteria:
  – prowadzenie ciągłej działalności operacyjnej co najmniej 18 miesięcy,
  – brak ujemnych funduszy własnych (dla firm prowadzących pełną księgowość) na dzień złożenia wniosku oraz dla firm prowadzących uproszczone ewidencje księgowe – suma wszystkich zobowiązań nie może być wyższa od majątku przedsiębiorstwa,
  – posiadanie nadwyżki finansowej umożliwiającej obsługę zobowiązań przedsiębiorstwa

 

Pożyczka udzielana przez TISE SA w ramach projektu „Małopolskie pożyczki”.ze środków województwa małopolskiegoo i Unii Europejskiej.

TISE belka Małopolska 1 300 (20092017)

Czytany 1193 razy Ostatnio zmieniany %PM, %24 %708 %2018 %16:%Lut

Podegrodzie 525, 33-386 Podegrodzie

Osoby do kontaktu:

Patrycja Pierzchała 506 116 773

Dorota Krajewska 504 734 223

NIP: 734-356-13-22

REGON: 364130812

KRS: 0000740858