%AM, %24 %405 %2018 %08:%Wrz

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2018 Wyróżniony

Program Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej daje możliwość uzyskania 100 tys. zł bezzwrotnych środków na uruchomienie nowej firmy, którą trzeba utrzymać minimum przez okres 3 lat. Termin przyjmowania wniosków: od 15 października do 13 listopada 2018 r.

Pieniądze są przeznaczone na biznes na terenach wiejskich. Wnioskom są przyznawane punkty, trzeba uzyskać minimum 4. Za co będą przyznawane?

 • 1 pkt – jeżeli wnioskodawca ma mniej jak 40 lat
 • 2 pkt – innowacyjność 0-2 pkt – wskaźnik bezrobocia
 • 2 pkt – wnioskodawca jest beneficjentem programu „płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” w ramach PROW 2014-2020
 • 3 pkt – stworzenie dodatkowego miejsca pracy
 • 4 pkt – stworzenie dwóch dodatkowych miejsc pracy
 • 3 pkt – kwalifikacje zawodowe

Na korzyść beneficjentów zmieniły się reguły przyznawania premii w wysokości 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O połowę skrócono okres ubezpieczenia w KRUS dla ubiegania się o wsparcie - obecnie jest to co najmniej 12 miesięcy, a nie 24. Doprecyzowano, że z premii można sfinansować zakup środka transportu. Uchylono warunek wykazania wielkości ekonomicznej gospodarstwa nie większej niż 15 tys. euro.

1 min

Może o nią wystąpić osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego UE i ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy. Nowością jest, że ma podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek lub domownik rolnika nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Znowelizowany przepis umożliwia ubieganie się o premię rolnikom, małżonkom rolników i domownikom objętych ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie, czyli nie tylko z mocy ustawy, ale również na wniosek. Takie podejście do sprawy wyrówna szanse w dostępie do wsparcia dla osób ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie oraz umożliwi ubieganie się o wsparcie osób będących właścicielami lub pracujących w kilku gospodarstwach, położonych na gorszych stanowiskach, tj. obejmujących obszar użytków rolnych równy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Premia może być przyznana pod warunkiem, że gospodarstwo, w którym pracuje osoba fizyczna, położone jest w miejscowości znajdującej się na terenie gminy: wiejskiej, wiejsko-miejskiej, miejskiej (z wyłączeniem miast, miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców), w przypadku inwestycji niezwiązanych z nieruchomością liczy się miejsce zamieszkania. Może ją otrzymać osoba fizyczna albo współposiadacz gospodarstwa rolnego, któremu przyznano jednolitą płatność obszarową za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej mają postać premii w wysokości 100 tys. zł, która wypłacana jest wnioskodawcy w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 80 tys. zł wypłaca się, gdy beneficjent spełni warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy, druga - 20 tys. zł przysługuje po realizacji biznesplanu, tj. pełnej realizacji zakresu rzeczowego operacji i uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń na wykonanie określonej w biznesplanie działalności. 

Najważniejsze zmiany w programie Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

 • skrócenie okresu ubezpieczenia w KRUS z 24 do 12 miesięcy;
 • zniesiono warunek ubezpieczenia w gospodarstwie, którego WEG nie przekracza 15 tys. euro.
 • określono precyzyjnie, że warunkiem ubiegania się o pomoc jest pobieranie JPO za rok poprzedni lub za rok, w którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy.
 • doprecyzowano, że gmina, w której znajduje się gospodarstwo jest określana na podstawie działek ewidencyjnych zgłaszanych do dopłat bezpośrednich w roku ubiegania się o premię;
 • doprecyzowano, że w przypadku inwestycji nie związanych trwale z gruntem pod uwagę bierzemy wyłącznie adres zamieszkania wnioskodawcy
 • doprecyzowano, że głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej wskazane w CEiDG musi stanowić miejscowość do 5 tys. mieszkańców
 • dodano zapis, że nie można uznawać wydatków, które zostały poniesione przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
 • zaświadczenie z KRUS nie może być starsze niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy
 • zmieniono punktację za wiek do 40 roku życia z 3 pkt na 1 pkt, oraz zwiększono punktację za kwalifikacje zawodowe z 1 pkt na 3 pkt.
 • wprowadzono obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej minimum w zakresie kodów PKD wskazanych w biznes planie;
 • uzależniono wypłatę premii od otrzymania JPO (jednolita płatność obszarowa) za rok, w którym złożony był wniosek  – o ile nie przyznano tej płatności za rok poprzedni
 • wnioskodawca zobowiązany jest prowadzić firmę przez okres 3 lat od dnia wypłaty II raty płatności w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.
 • wnioskodawca ma 2 lata na złożenie wniosku o wypłatę II raty od dnia przelewu I raty płatności
 • wnioskodawca ma 150 dni od zakończenia naboru wniosków na dokonywania zmian punktowych.
Czytany 708 razy Ostatnio zmieniany %PM, %10 %841 %2019 %19:%Cze

Podegrodzie 525, 33-386 Podegrodzie

Osoby do kontaktu:

Patrycja Pierzchała 506 116 773

Dorota Krajewska 504 734 223

NIP: 734-356-13-22

REGON: 364130812

KRS: 0000740858