Bony na cyfryzację

Co to SĄ „BONY NA CYFRYZACJĘ FIRM”?

 

Bony na cyfryzację, to nowy program bezzwrotnych dotacji ze środków Unii Europejskiej, w ramach wsparcia w zakresie transformacji cyfrowej firm.

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach działania 6.2 POIR – Priorytetu VI Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

TERMIN NABORU: 20 WRZESNIA – 20 PAŹDZIERNIKA 2021

Celem konkursu jest wsparcie małych i średnich firm we wdrażaniu innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań z obszaru IT, w zakresie tworzenia warunków do skutecznego funkcjonowania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19 (lub łagodzenia jej skutków) oraz zwiększania ich konkurencyjności.

Dotacja jest przyznawana na projekty polegające na wdrożeniu nowoczesnych narzędzi (oprogramowania) do zarządzania firmą, wprowadzeniu przez przedsiębiorstwo nowego lub znacząco ulepszonego procesu oraz wdrożenia innowacji produktowej (wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu).

 

JAKIE DZIAŁANIA FINANSUJE BON NA CYFRYZACJĘ:

 
 • Zwiększenie efektywności we współpracy z klientami(np. sprzedaż i obsługa klienta, realizacja projektów, zarządzanie relacjami z klientami, automatyzacja sprzedaży i marketingu)
 • Wprowadzenie do oferty nowych lub udoskonalonych produktów
 • Usprawnienie lub zmiana procesów wewnętrznych (np. przepływ pracy i komunikacji)
 • Optymalizacja dostaw
 • Możliwość poszerzenia rynków zbytu
 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI Z BONÓW NA CYFRYZACJĘ?

 

Głównym przedmiotem finansowania w ramach bonu na cyfryzację jest:

 • Zakup gotowego oprogramowania lub zakup licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego)
 • Usługi programistyczne

Jest to obligatoryjny komponent projektu.

Dodatkowe wydatki, które mogą zostać pokryte z bonów na cyfryzację:

 • Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji (w tym maszyny i urządzenia lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych)
 • Sprzęt komputerowy
 • Usługi doradcze niezbędne do opracowania lub wyboru i wdrożenia rozwiązania (w tym branżowe, technologiczne, biznesowe, prawne).
 • Szkolenia w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego.
 

JAKIE ROZWIĄZANIA IT MOŻNA SFINANSOWAĆ Z BONÓW?

 
 • Systemy CRM do zarządzania relacjami z klientami
 • Narzędzia do przepływu pracy i komunikacji w firmie takie jak Microsoft Office 365 lub Google Workspace
 • Narzędzia do pracy zdalnej i zarządzania zespołami rozproszonymi
 • Narzędzia i systemy marketing automation
 • Rozwiązania e-commerce
 • Systemy ERP
 • Rozwiązania mające zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe (np. obiegu dokumentów, płatności, podpisy cyfrowe, szyfrowanie danych)
 • Chmury danych – digitalizacja firmy
 • Rozwiązanie Big Data
 • Technologie mobilne (np. stworzenie aplikacji)
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów
 • Sztuczna inteligencja
 • I wiele innych rozwiązań wspierających transformację cyfrową

 

Dla kogo „BONY NA CYFRYZACJĘ FIRM”?

 

Z projektu „Bony na cyfryzację” mogą skorzystać firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • Posiadają główną siedzibę na terenie Polski, potwierdzoną wpisem do CEiDG lub KRS
 • Należą do sektora MŚP*(mikro, małych i średnich firm)
 • Spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis
 • Wniosą wkład własny nie mniejszy niż 15%wartości projektu
 • Nie prowadzą działalności wykluczonejz możliwości uzyskania wsparcia

 

Preferowane będą branże szczególnie dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, jednak nie jest to warunek konieczny. Przykładowe branże, które mogą dostać dodatkowe punkty:

 

 

• 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
• 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
• 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
• 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych
• 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
• 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
• 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
• 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
• 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
• 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
• 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
• 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
• 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
• 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
• 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
• 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
• 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury
• 74.20.Z – Działalność fotograficzna
• 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
• 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
       o niesklasyfikowane
• 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
• 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
• 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
• 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
• 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
• 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
• 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
• 85.59.A – Nauka języków obcych
• 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
• 86.10.Z – Działalność szpitali
• 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
• 86.90.D – Działalność paramedyczna
• 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
• 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
• 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza
• 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
• 91.02.Z – Działalność muzeów
• 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
• 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
• 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
• 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
• 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
• 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
• 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
• 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

 

ile można pozyskać dotacji w „BONach NA CYFRYZACJĘ FIRM”?

 

Łączna wartość projektu, to pula aż 110 000 000 złotych.

 • Maksymalna wartość projektu –300 tys. zł (w tym 255 tys. dofinansowania z czego do 150 tys. na zakup środków trwałych)
 • Minimalna wartość projektu –60 tys. zł (w tym 51 tys. dofinansowania)
 • Maksymalny poziom dofinansowania – 85% wartości projektu
 • Minimalny wymagany wkład własny przedsiębiorstwa –15% wartości projektu.

 

Rozliczenie projektu nastąpi W FORMIE RYCZAŁTU (w ramach bonów), na podstawie szacunkowych wydatków, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę̨ postępu rzeczowego projektu, w tym osiągniecie zakładanego celu projektu i jego wskaźników. Jest to bardzo korzystna forma w porównaniu do wcześniejszych programów dotacji dla firm.

Dodatkowo będzie można skorzystać z systemu zaliczek. Zgodnie z polityką systemu, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać część oferowanej kwoty z góry, jeszcze przed zrealizowaniem zakupów w ramach projektu.

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach limitu pomocy de minimis.

Nasza propozycja skierowana jest w szczególności dla tych firm, które chcą osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji w narzędzia cyfrowe i uniknąć przy tym najczęstszych i kosztownych błędów.

 

Zapraszamy do współpracy:

Create & Business Sp. z o.o.

33-388 Gołkowice Dolne 219

Tel.  504 734 223, 506 116 773

Udostępnij ten post

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu