DOTACJA ZUS 2022 – POPRAWA WARUNKÓW BHP


ZASADY dofinansowania z ZUS

Do konkursu może przystąpić firma (wnioskodawca), który spełnia łącznie następujące warunki:

        ·       nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;

        ·       nie zalega z opłacaniem podatków;

     ·    nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

         ·       nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;

         ·       nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 

Wysokość dofinansowania z ZUS na poprawę BHP już nie jest uzależniona od ilości zatrudnionych osób w firmie. Maksymalna kwota dofinansowania 300 000,00 zł brutto na działania inwestycyjno-doradcze. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może liczyć na maksymalne dofinansowanie 300.000 PLN.

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

         1)      dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł brutto,

         2)      dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 tys. zł brutto.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2023 r. wynosi 90 000 000,00 PLN.

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000,00 PLN.

 

Dotacja może zostać przeznaczona na działania w następujących obszarach:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.


KATALOG DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I DORADCZYCH

Warto bardzo szczegółowo zapoznać się z dokumentem, zawierającym uszczegółowienie działań inwestycyjnych i doradczych, które mogą podlegać dofinansowaniu. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie działania inwestycyjne i doradcze wskazane w Katalogu działań. Projekt musi obejmować działania inwestycyjne, a dodatkowo może uwzględniać działania doradcze. Nie przewiduje się dofinansowania projektów dotyczących tylko działań doradczych.

KATALOG DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH i DORADCZYCH -> do pobrania.  

 


Pełną dokumentację konkursu można znaleźć na stronie internetowej ZUS:

https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy


JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY POZYSKANIEM I ROZLICZENIEM DOTACJI Z ZUS „NA POPRAWĘ WARUNKÓW BHP” skontaktuj się z nami!
 • 504 734 223
 • 506 116 773

Udostępnij ten post

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu