Granty (dla NGO)

Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

ZASADY OGÓLNE dotyczące ubiegania się o granty z Lokalnych Grup Działania:

 1. Wysokość grantu udzielonego grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 tys. zł, ani niższa niż 5 tys. zł. chyba że LGD ustaliła w ramach danego naboru niższa maksymalną wysokość pomocy.
 2. W ramach danego projektu grantowego suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków przewidzianych
  w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów.
 3. Grantobiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej.
 4. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością,
 5. Podmiot ten wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów, zasoby, kwalifikacje i wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji.
 6. Operacja inwestycyjna realizowana tylko na terenie danego LGD.
 7. Pomoc przyznawana jest jeśli służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
 8. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowlanyc.
 9. Intensywność pomocy (w zależności od LGD) wynosi:
 • do 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od charakteru operacji i rodzaju beneficjenta,
 • zaś dla jednostki sektora finansów publicznych kształtuje się na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 

GRANTOBIORCAMI MOGĄ BYĆ:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną,
 • sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej np. KGW reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną (limit pomocy jest liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę i nie pomniejsza limitu podmiotu reprezentującego).

W okresie wdrażania PROW 2014-2020 łączne wsparcie finansowe w postaci grantów
z inicjatywy LEADER na jednego Grantobiorcę nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł.

 

ZOBOWIĄZANIA GRANTOBIORCY:

 • Realizacja operacji do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu
 • Realizacja zadania zgodnie z księgą wizualizacji
 • Po zrealizowaniu zadania grantobiorca składa do LGD wniosek o płatność
 • Zapewnienie trwałości inwestycji przez 5 lat od otrzymania ostatecznej płatności
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentów z poniesionymi kosztami na zadanie i przekazanie kopii do LGD
 • Udostępnianie LGD informacji i dokumentów do kontroli, monitoringu i ewaluacji.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, nie przekraczające 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów,
 7. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
 1.  

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu