Inwestycje w gospodarstwach rolnych

Zwiększające konkurencyjność (Dotacja bezzwrotna)

(dawna Modernizacja Gospodarstw Rolnych)

ROZPOCZĘCIE NABORU: 5 września 2024r.

ZAKOŃCZENIE NABORU: 11 październik 2024r.

Nabór organizowany przez ARiMR w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027).

Na wzór znanej rolnikom z PROWu „Modernizacji Gospodarstw” powstał program ukierunkowany na zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw poprzez:

a) racjonalizację technologii produkcji;

b) wprowadzenie nowoczesnych, w tym cyfrowych, technologii lub innowacji;

c) zmianę profilu produkcji;

d) poprawę jakości produkcji;

e) zwiększenie wartości dodanej produktu.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

O pomoc może ubiegać się rolnik, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, z której uzyskuje roczny przychód ze sprzedaży w wysokości co najmniej 75 tys. zł

 • w przypadku obszarów A, C i D) albo 45 tys. zł (w przypadku obszaru B). O pomoc w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej może ubiegać się też grupa rolników, którą stanowi co najmniej trzech rolników.
 • Powierzchnia gospodarstwa:
  < poniżej 300 ha
 • Wielkość Ekonomiczna Gospodarstwa (WEG)
  > powyżej 25 000 euro oraz
  < poniżej 250 000 euro

WARUNKI WSPARCIA — OGÓLNE ZASADY

Wsparcie udzielane będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

 • do 65% kosztów – dla rolników poniżej 41 roku życia
 • do 45% kosztów – dla starszych

Maksymalna kwota dotacji:
OBSZAR A – 300 000 zł
OBSZAR B – 1 300 000 zł (1 000 000 na budynki, 300 000 na maszyny)
OBSZAR C – 1 300 000 zł (1 000 000 na budynki, 300 000 na maszyny)
OBSZAR D – 300 000 zł – z obszaru D może skorzystać tylko grupa rolników (co najmniej 3)

OBSZARY:

Obszar A– Dla hodowców zwierząt
Wspierane są inwestycje dotyczące produkcji zwierzęcej polegające na stosowaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w budynkach lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej np. roboty paszowe, systemy monitoringu stada.

Obszar B-Operacje dotyczące produkcji ekologicznej w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną polegające na:

 • budowie lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym również w miarę możliwości ograniczających szkodliwy wpływ rolnictwa na środowisko, energooszczędnych, niskoemisyjnych (wraz z wyposażeniem tych obiektów). Operacje polegające na budowie lub modernizacji budynków lub budowli do utrzymywania zwierząt gospodarskich muszą zakładać wyłącznie bezuwięziowe utrzymanie zwierząt
 • stosowaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, w tym w budynkach lub budowlach służących do produkcji ekologicznej
 • zapewnieniu wybiegów oraz pastwisk dla zwierząt, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
 • zwiększaniu dochodowości produkcji poprzez bezpieczne dla konsumenta i efektywne przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży (w tym bezpośredniej), w tym operacje polegające na budowie lub modernizacji budynków lub budowli lub zakupie sprzętu do: przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych

Elementem inwestycje polegającej na budowie budynku inwentarskiego może być zakup gruntu – do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych czyli max 100 000 zł.

Obszar C-Inwestycje dotyczące przedłużania trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży.

Koszty kwalifikowane:

 • budowa lub modernizacja budynków
 • zakup nowych maszyn i urządzeń do:
 • przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych

 

 

Obszar D– Operacje dotyczące produkcji roślinnej polegające na zakupie lub leasingu maszyn do zbioru.

W ramach interwencji wspierane będą inwestycje materialne lub niematerialne związane z ww. operacjami, mające bezpośredni związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie, w tym dotyczące przechowywania, suszenia, magazynowania oraz przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży a także zapewnienia pasz dla zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

 

Ważne: W obszarach A, C i D kryterium wyboru może dotyczyć inwestycji dotyczących systemów jakości żywności. W przypadku obszaru B kryterium wyboru może dotyczyć również bezpiecznego dla konsumenta i efektywne przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży.

Współpraca z nami zacznie się od zebrania takich dokumentów jak:

 • Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, pesel) i numer producenta EP
 • Dane na temat działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego tj. położenie działki ewidencyjnej (woj, powiat, gmina) i dane wg ewidencji gruntów i budynków (TERC, numer obrębu, numer arkusza mapy, numer działki, powierzchnia całkowita, powierzchnia użytków rolnych, powierzchnia pozostała) oraz Tytuł prawny i numer Aktu/KW/umowy.
 • Rodzaje upraw na powyższych działkach i plonów rocznych z tych działek
 • Na co chce się przeznaczyć środki z dotacji – instalacje nawadniające, wyposażenie, budynek, maszyny, ciągnik (proszę podesłać ofertę modelu/specyfikację)
 • UWAGA: Na powyższe działki musi być złożony wniosek o dopłaty bezpośrednie – najlepiej wyeksportować plik CSV z systemu eWniosek Plus i nam go przesłać
 • Docelowej i aktualnej (jeśli dotyczy) wielkości hodowli/upraw w arach, ilości zwierząt jeśli dotyczy
 • Ilości stosowanych nawozów
 • Posiadane środki transportowe, budynki i budowle, maszyny i urządzenia w gospodarstwie rolnym – model/rok budowy/rok produkcji/cechy charakterystyczne tj. moc, szerokość robocza