Kredyt na innowacje technologiczne – FENG 2021-2027 – DOTACJA DLA MŚP

Działanie FENG.02.32 Kredyt Technologiczny

Dotacja „Kredyt na innowacje technologiczne” to kolejny z programów wsparcia dotacyjnego dostępny w ramach FENG.  Kredyt Technologiczny wspiera projekty polegające na wdrożeniu przez przedsiębiorstwa MŚP innowacji technologicznych w oparciu o które przedsiębiorca rozpocznie wytwarzanie nowych produktów lub też świadczenie nowych usług.

„Celem działania jest stymulowanie konkurencyjności MŚP przez wspieranie wdrożeń, własnych lub nabywanych nowych technologii w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i wprowadzanie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług w wyniku wdrożenia tych technologii.”

 

DOFINANSOWANIE PRZEZNACZONE JEST NA REALIZACJĘ INWESTYCJI TECHNOLOGICZNEJ, KTÓRA POLEGAĆ MOŻE NA:

 • budowie, rozbudowie hal produkcyjnych,
 • zakupie, wytworzeniu, a także kosztowi montażu i uruchomienia nowych (oraz używanych) środków trwałych,
 • zakupie nieruchomości,
 • zakupie robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
 • pokryciu kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części,
 • zakupie licencji, patentów, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • wydatkach związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów
 • wydatkach na wykonane przez doradców zewnętrznych ekspertyzy, koncepcji i projektów technicznych.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KREDYTU EKOLOGICZNEGO?

 • Mikro przedsiębiorstwa- do 9 pracowników
 • Małe przedsiębiorstwa -od 9-50 pracowników
 • Średnie przedsiębiorstwa- od 50- do 250 pracowników

 

DOTACJA W POSTACI PREMII TECHNOLOGICZNEJ— OGÓLNE ZASADY

Instrument będzie wdrażany w ramach działań zaplanowanych w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Ogłoszenie naboru: I/II kwartał 2023 r.

Maksymalna wartość dofinansowania:  Brak limitu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych50 mln euro

Intensywność wsparciamax. 70%, wg. mapy pomocy regionalnej

 (https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski)

Kluczowe kryteria oceny projektu:

 1. Przedmiotem inwestycji jest wdrożenie technologii, a nie wyłącznie nabycie środków trwałych, w których technologia ta została już wdrożona (tak/nie)
 2. Wdrożenie nowej technologii w określonej postaci: prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badan przemysłowych lub nieopatentowanej

wiedzy technicznej (tak/nie)

 1. Nowość rezultatu projektu z punktu widzenia działalności wnioskodawcy (tak/nie)
 2. Innowacyjność technologii: nowe dotychczas niedostępne rozwiązania – 4,5 pkt, rozwiniecie istniejących rozwiązań – 2 pkt, brak innowacyjnych rozwiązan – 0 pkt
 3. Innowacyjność: produkt przełomowy z punktu widzenia danej branży na poziomie światowym – 6 pkt, na poziomie krajowym – 3 pkt, brak przełomowości – 0 pkt
 4. Rozwiązanie wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje – 2 pkt i/lub dotyczy branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie

wiedzochłonnych usług – 1 pkt

 

CZY WARTO SKORZYSTAĆ Z DOTACJI NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE?

 • Tak, ponieważ: wdrożysz do swojej firmy nowe lub znacząco ulepszone technologie produkcji
 • Tak, ponieważ: masz możliwość dotacji zakupu wszystkich elementów składających się na pełną linie technologiczną w swojej firmie
 • Tak, ponieważ: wzrośnie innowacyjność oraz konkurencyjność Twojego przedsiębiorstwa

 

KROK PO KROKU APLIKOWANIA O PREMIĘ TECHNOLOGICZNĄ:

 • Wnioskodawca musi uzyskać promesę lub zawrzeć warunkową umowę kredytową z komercyjnym bankiem,
 • Kolejno Wnioskodawca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu),
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku BGK przyznaje promesę premii technologicznej, a następnie Wnioskodawca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową,
 • Następnie BGK podpisuje z Wnioskodawcą umowę o dofinansowanie projektu,
 • I na koniec BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji całości projektu.

 

STARAJĄC SIĘ O PREMIĘ TECHNOLOGICZNĄ Z NASZĄ FIRMĄ ZYSKASZ:

 • ANALIZĘ POTRZEB KLIENTA- przeanalizujemy Twój pomysł inwestycyjny, zweryfikujemy na ile planowana inwestycja wpisuje się w wymagania/kryteria konkursowe, zwrócimy uwagę co należy dopracować by zwiększyć szanse projektu.

​​

 • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ – opracowanie w taki sposób dokumentacji konkursowej by zmaksymalizować szanse na pozyskanie wsparcia, wszelkie wsparcie w kontakcie z instytucją wdrażającą, koordynacja każdego etapu do uzyskania dofinansowania.

ROZLICZENIE DOTACJI- przygotowujemy wnioski o płatność, wnioski o zmiany w projekcie (aneksy), wnioski sprawozdawcze, przeprowadzamy procedurę PZP, Kontakt z instytucją wdrażającą podczas kontroli.

Udostępnij ten post

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu