Młody Rolnik 2024
Dotacja bezzwrotna

Działanie I.11 Premie dla młodych rolników

ALOKACJA ŚRODKÓW:  811 mln PLN.

OGŁOSZENIE NABORU: czerwiec 2024
ROZPOCZĘCIE NABORU: 19 czerwiec 2024
ZAKOŃCZENIE NABORU: 16 sierpnia 2024

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

 • 200 000 zł ;pomoc ma formę premii w kwocie netto
 • I rata – 140 tys. zł (70% dotacji)
 • II rata – 60 tys. zł (20% dotacji)

 

CEL INTERWENCJI:

 • Premie przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.
 • Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Premię może uzyskać osoba fizyczna, która:

 • w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia WOPP albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej *

*co do zasady prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rozpoczyna się z dniem stania się właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych.

 

 • posiada numer EP;
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.

INWESTYCJE WSPIERANE W RAMACH OPERACJI:

Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Mogą to być np.:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w następującym zakresie:

 • zwierząt futerkowych z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego;
 • roślin wieloletnich na cele energetyczne;
 • następujących działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych, kotów rasowych, entomofagów.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

Pomoc nie może być przyznana jeżeli wnioskodawca uzyskał mniej niż 7 punktów w wyniku oceny spełniania następujących kryteriów wyboru operacji:

 • powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie w roku wyjściowym 5 pkt. Pod uwagę brana jest średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie odpowiednio w kraju bądź w województwie.
 • kwalifikacje zawodowe lub umiejętności; 4 pkt.
 • różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem; 5 pkt.
 • przejmowanie gospodarstwa w całości; 4 pkt.
 • uczestnictwo w systemach jakości; 5 pkt.
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym; 5 pkt. Jeśli wielkość ekonomiczna > 19 500 euro.

Spośród wnioskodawców, uzyskali taką damą liczbę punktów pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają kobiety.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą lub masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się do nas zadzwonić. Możesz nas osiągnąć pod następującymi numerami:

 • +48 532 074 110
 • +48 506 116 773
 • +48 504 734 223

Czekamy na Twój kontakt!

Jeśli jesteś zainteresowany? – skorzystaj z poniższego formularza