Pierwszy biznes – WSPARCIE W STARCIE

POŻYCZKA NA SAMOZATRUDNIENIE

Działanie 04.01 Europejskie pożyczki na samozatrudnienie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

ROZPOCZĘCIE NABORU: 28 marca 2024

ZAKOŃCZENIE NABORU: do wyczerpania alokacji środków

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: brak
 • Maksymalna wartość pożyczki do 162 947,60 zł. 

Celem działania jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej na obszarze całego kraju.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POŻYCZKI NA SAMOZATRUDNIENIE?

 • bezrobotni
 • poszukujący pracy, niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej
 • studenci ostatniego roku studiów wyższych niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej
 • poszukujący pracy opiekunowie osób z niepełnosprawnością
 • poszukujący pracy, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

JAKIE WYDATKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄ BYĆ OBJĘTE WPSARCIEM FINANSOWYM?

 1. Zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów i usług, niezbędnych do rozpoczęcia działalności.
 2. Zakup środka transportu.
 3. Zakup infrastruktury; budowa nowej infrastruktury, prace remontowe, adaptacyjne, modernizacyjne.
 4. Koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz, opłaty za wynajem lokalu).

POŻYCZKA NA SAMOZATRUDNIENIE — OGÓLNE ZASADY

 • Brak wpisu do CEiDG w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • Kosztem kwalifikowanym jest podatek od towarów i usług; kwoty brutto.
 • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku:
    • 0,58% dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych oraz dla poszukujących pracy opiekunów osób z niepełnosprawnościami
    • 1,45% dla pozostałych osób
 • Rozpatrzenie wnioski o pożyczkę odbywa się w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 • Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 7 lat.
 • Maksymalny okres karencji: 12 miesięcy.
 • Możliwość ubiegania się o pożyczkę przez osoby, które zamierzają prowadzić wspólnie działalności gospodarczą w formie spółki cywilnej.

ZOBOWIĄZANIA POŻYCZKOBIORCY:

 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 • Niezawieszanie działalności gospodarczej łącznie na kres dłuższy niż 6 miesięcy
 • Rozliczenie pożyczki w terminie do 7 miesięcy od podpisania umowy (możliwość wydłużenia do 10 miesięcy), na podstawie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych.

UMORZENIA:

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej podlega jednorazowo umorzeniu w maksymalnej wysokości 50%, jednak nie więcej niż 49 000,00 zł.

FORMY ZABEZPIECZENIA SPŁATY I ZWROTU POŻYCZKI:

 

Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o pożyczkę na samozatrudnienie jest posiadanie odpowiedniej formy zabezpieczenia, którą może być weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może być hipoteka, zabezpieczenie rzeczowe, gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, poręcznie przez jedną osobę fizyczną lub prawną.

SZKOLENIA I DORADZTWO:

Doradztwo i szkolenia w ramach Instrumentu Finansowego Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie dostępne są dla:

    • osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
    • osób, które uzyskały już pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczkobiorca może skorzystać bezpłatnie z usług szkoleniowych i doradczych w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski składane do
Banku Gospodarstwa
Krajowego

Maksymalny wartość
umorzenia

*nie więcej niż 49 tys. złotych

Forma wsparcia: POŻYCZKA NISKOPROCENTOWA z możliwością umorzenia części kapitału pożyczki