Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – termin naboru przedłużony do 31 maja 2022 r.

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wydłużony do 31 maja 2022 r. Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru obowiązywał od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r.

O przyznanie „premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” mogą się ubiegać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Mogą to zrobić również osoby, które co najmniej 2 lata wcześniej zawiesiły bądź zakończyły działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc przeznaczona jest też dla tych, którzy chcą rozszerzyć ofertę swojej firmy o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem.

Jakie można otrzymać wsparcie:

Pomoc ma formę premii – wypłacana w formie DOTACJI BEZZWROTNEJ.

Pomoc wypłacana jest w  dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Kwota wsparcia:

 • 150 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy
 • 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy
 • 250 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Kto może otrzymać wsparcie – osoba fizyczna.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” albo spełnia następujące warunki:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Biznesplan zakłada, że nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na zakup nowych:

 • maszyn, urządzeń, ciągników, samochodów osobowych, samochodów ciężarowych,
 • budowy, remontu, modernizacji budynków itp. w zależności od realizowanego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca musi wykorzystać co najmniej 70% dofinansowania na inwestycję w środki trwałe, natomiast 30% może przeznaczyć na wydatki bieżące (m.in. na wynagrodzenia dla pracowników).

Kolejność przyznawania pomocy

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 • operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty),
 • operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miała nie więcej niż 40 lat (1 punkt),
 • innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością (2 punkty),
 • operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem (2 punkty);
 • operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
 • operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:
  • więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 punktów,
  • co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów,
  • co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktów.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli Wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ !!! 


JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY POZYSKANIEM I ROZLICZENIEM DOTACJI „POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ” skontaktuj się z nami!

 • 504 734 223
 • 506 116 773

Udostępnij ten post

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu