Program Czyste Powietrze – rozpoczęcie naboru wniosków w Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania)

Od 21.10.2020 r (środa) można składać wnioski o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” dla Beneficjentów uprawnionych do tzw. podwyższonego poziomu dofinansowania.
 • Część 2 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obejmuje dofinansowanie do działań termomodernizacyjnych, które mają na celu przeciwdziałanie tzw. niskiej emisji oraz poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. W ramach uruchomionego naboru wniosków można uzyskać:

  • do 100% kosztów kwalifikowanych na przeprowadzenie audytu energetycznego,
  • do 75 % faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem czy w zakup i montażu kotłowni gazowej,
  • do 50% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • do 60% faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe rodzaje działań.

  Maksymalną kwotę dotacji w tej części Programu  – 37 000 zł – można uzyskać w przypadku, kiedy Wnioskodawca zdecyduje się na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji  fotowoltaicznej.  Wszystkie koszty kwalifikowane oraz kwoty dofinansowania opisuje Załącznik nr 2a Programu.

  DLA KOGO DOFINANSOWANIE?

  Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  – 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

  – 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  • Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

  W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r. Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

  Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

  ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU

  Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

  Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 1 programu przed dniem 21.10.2020 r. zmieniająca go na złożony w ramach części 2 programu.  Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 21.10.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na warunkach Części 2 programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w programie, tj. nie wcześniej niż przed dniem 15.05.2020 r.

  POTRZEBUJESZ POMOCY? ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY -> 662 577 450

  Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze: Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – pobierz

  Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze: Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – pobierz

  Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze: Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – pobierz

Udostępnij ten post

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu