fbpx

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021

Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami już w MARCU 2021 ma zostać ogłoszony nabór dla rolników, planujących przeprowadzić restrukturyzacje w swoim gospodarstwie rolnym (Poddziałanie
6.3. z ARIMR)
. Termin przyjmowania wniosków określono wstępnie na 31.03.2021 do 31.05.2021 (uwaga! termin ten może ulec aktualizacji!).

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

Premia może zostać przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.:

  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

– gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub

– nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;

  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
  • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;
  • nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy albo zawarta umowa o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność:

a) w ramach działań ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

b) na objęte programem operacje typu:

– „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” lub

– „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, lub

– „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”;

  • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

  • działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
  • jego:

-dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub

-przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

Premia w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II ratach:

  • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

PRZEZNACZENIE POMOCY:

Premia przyznawana jest na operację:

  • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
  • polegającej na:

-przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz

-udziale w szkoleniach, lub

-korzystaniu z usług doradczych, lub

-udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,

-realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;

  • która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa

-do co najmniej 10 tys. euro,

-co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;

w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

  • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  • mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
  • w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,

prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY:

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

  • rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
  • kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
  • wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
  • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

-powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,

-16 – 20 tys. euro – 4 pkt,

-12 – 16 tys. euro – 2 pkt;

  • wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
  • zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
  • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.

DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY:

Wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

  • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
  • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
  • złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

 

Zapraszamy do współpracy:

Create & Business Sp. z o.o.

33-388 Gołkowice Dolne 219

Tel.  504 734 223, 506 116 773

 

*dane ze strony https://www.arimr.gov.pl/
Warunki ogólne konkursu mogą ulec aktualizacji.

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu