Rozwój działalności gospodarczej

Lokalne Grupy Działania na terenie praktycznie całego kraju ogłaszają nabory wniosków na rozwój przedsiębiorczości. Do wzięcia jest aż 300 tys. dotacji przy zwrocie na poziomie 70%.

Aby jednak móc ubiegać się o te środki trzeba spełniać podstawowe warunki dostępowe, tj.:

 1. FIRMA MUSI MIEŚCIĆ SIĘ W KATEGORII MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA LUB MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR. Natomiast małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR.

 1. AKTYWNA FIRMA PRZEZ 365 DNI.

Na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy przynajmniej przez okres 365 dni w ciągu ostatnich 3 lat firma musi działać aktywnie. Dni podlegają sumowaniu.

 1. SIEDZIBA/ODDZIAŁ FIRMY MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ NA OBSZARZE OBJĘTYM LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU.

Siedziba firmy lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w niektórych LGD dodatkowo punktowane jest długi okres rejestracji podmiotu na ich obszarze.

 1. FIRMA POSIADA DOŚWIADCZENIE.

Akceptowalne doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub posiadanie zasobów odpowiednich do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub posiadanie odpowiednich kwalifikacji, jeżeli jest osoba fizyczną, lub prowadzenie działalności odpowiedniej do przedmiotu projektu.

ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY:

 • Osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji,
 • Nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych w połączeniu z modernizacją budynków lub budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc, oraz ich wykorzystywania w sposób zgodny z przeznaczeniem i celami operacji, przez okres 3 lat liczonych od dnia wypłaty płatności końcowej
 • Zapewnienie trwałości operacji, przez okres 3 lat liczonych od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • Utworzenie zadeklarowanych w biznesplanie miejsc pracy najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową oraz ich utrzymanie przez okres min. 3 lat liczonych od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • Zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji, w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu przekracza wartość 20 tys. zł netto, zgodnie z zasadami określonymi w umowie przyznania pomocy,
 • Niefinansowanie kosztów kwalifikowanych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy,
 • Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacja operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 • Dokumentowanie zrealizowania operacji oraz przechowywanie całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • Umożliwienie przeprowadzenia przez upoważnione podmioty audytów i kontroli do czasu kiedy upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej w ramach operacji,
 • Informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFFROW.

 

Koszty kwalifikowalne: (uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów)

 • koszty ogólne (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) – do 10% całości,
 • zakup robót budowlanych lub usług,
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą  – do 30% całości,
 • zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 • podatek od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu