Ścieżka SMART
DOTACJA BEZZWROTNA / DOTACJA WARUNKOWA

Działanie FENG – ŚCIEŻKA SMART

21 lutego – 12 kwietnia

I nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 4 450 mln zł

I nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 667 mln zł

13 kwietnia – 15 czerwca

II nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 890 mln zł

II nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 667 mln zł

1 czerwca – 31 sierpnia

nabór dla konsorcjów MŚP – alokacja 222 mln zł

nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z dużymi przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstw (każdej wielkości) z organizacjami badawczymi lub z NGO – alokacja 1 335 mln zł

6 lipca – 31 sierpnia

nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności – dla pojedynczych MŚP – alokacja 222 mln zł

nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności – dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 445 mln zł

5 września – 31 października

III nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 890 mln zł

III nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 890 mln zł

Ścieżka SMART to zupełnie nowa oferta dla przedsiębiorców. Jest oparta na realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy, prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R).

Ścieżka SMART (łączny budżet w tym roku to 10,67 mld zł, z czego PARP dysponuje kwotą 6,67 mld zł)

Celem konkursu jest rozwój działań badawczych i innowacyjnych, wzmocnienie współpracy między biznesem a podmiotami naukowymi, skupiającej się m.in. na gospodarce niskoemisyjnej, zmianach klimatu oraz gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ).

W jego ramach przewidziano kompleksowe wsparcie projektów obejmujących m.in. działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie innowacji, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz podwyższanie kompetencji.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ŚCIEŻKI SMART?

 • Przedsiębiorstwa (MŚP, small mid-caps, mid-caps oraz duże firmy);
 • Konsorcja przedsiębiorstw;
 • Konsorcja przedsiębiorstw, organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

Ścieżka SMART to jeden z najatrakcyjniejszych konkursów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Konkurs skierowany jest do projektów charakteryzujących się wyższym stopniem innowacyjności (co najmniej w skali kraju).

 

Podejście modułowe do projektów w ramach Ścieżki SMART jest największą zmianą w stosunku do podejścia stosowanego w e wcześniejszych perspektywach finansowych UE. Dzięki nowemu podejściu możliwe jest zabezpieczenie finansowania na szerszy, wynikający ze strategii rozwojowej firmy, pakiet aktywności.

MODUŁY OBLIGATORYJNE:

Moduł B+R

 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe,
 • Projekty indywidualnych przedsiębiorców i konsorcjalne.

LUB

Moduł wdrożenie innowacji

 • Wdrożenie wyników prac B+R realizowanych samodzielnie w module obowiązkowym,
 • Wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych/zakupionych wcześniej przez przedsiębiorcę

MODUŁY FAKULTATYWNE:

Moduł Infrastruktura B+R

 • Tworzenie i rozwój centrów B+R służących realizacji agendy badawczej,
 • Infrastruktura służąca do realizacji prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Moduł cyfryzacja

 • Internet rzeczy i Big data,
 • Robotyzacja linii produkcyjnych,
 • Analityka danych i optymalizacja produkcji, Systemy zwiększające cyberbezpieczeństwo

Moduł zazielenienie

 • Zastępowanie bądź redukcja substancji szkodliwych w materiałach/produktach,
 • Ekoprojektowanie ETV, LCA, PEF,
 • Ponowne użycie zasobów wcześniej traktowanych jako odpad,
 • Zastępowanie materiałów pierwotnych, surowcami wtórnymi i produktami ubocznymi.

Moduł internacjonalizacja

 • Komercjalizacja wyników prac B+R za granicą,
 • Udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw,
 • Promocja produktów lub usług na rynkach zagranicznych,
 • Uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej lub jej utrzymanie poza Polską.

Moduł kompetencje

 • Zdobywanie nowych umiejętności oraz wiedzy w zakresie:
 • Inteligentnych specjalizacji,
 • Transformacji przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0 oraz transferu technologii,
 • Zarządzania innowacjami oraz ekoprojektowania
 • Obsługi infrastruktury badawczej.

NAJWAŻNIEJSZE WYMOGI W ŚCIEŻCE SMART

1.       Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektu, którego rezultatem będzie wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania – innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej produkcji wyrobów lub usług.

2.       Wymagany jest poziom innowacyjności wdrażanego produktu/usługi co najmniej w skali kraju.

3.       Podstawa każdego projektu to oparcie się na wynikach prac B+R, przy czym:

ü  W przypadku MŚP każdy projekt musi zawierać obowiązkowo: moduł prac B+R lub moduł wdrożenia prac B+R (uwaga! Prace B+R mogą być wcześniej zakupione). Preferowane są projekty zawierające moduł prac B+R (co nie znaczy, że te wdrożeniowe nie dostaną dofinansowania, ponieważ pula pieniędzy jest faktycznie bardzo duża).

ü  Dla dużych firm – obowiązkiem jest uwzględnienie modułu prac B+R.

4.       Każdy projekt musi wpisywać się w KIS, tj. Krajowe Inteligentne Specjalizacje – tzw. obszary gospodarki kluczowe dla dalszego rozwoju (szczegóły: www.smart.gov.pl). Kryterium będzie oceniane oddzielnie dla każdego modułu – trzeba mieć na uwadze, aby każdy wybrany moduł spełniał ten warunek.

5.       Efektem modułu „prace B+R” powinno być́ opracowanie innowacyjnego rozwiązania (będącego innowacją produktową lub innowacją w procesie biznesowym dotyczącą funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

6.       Wsparcie w projektach SMART udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej z wyjątkiem modułu wdrożenia innowacji. W przypadku tego modułu przedsiębiorca otrzyma dotację warunkową, której zwrot będzie uzależniony od osiąganych przychodów z innowacji.

ŚCIEŻKA SMART — OGÓLNE ZASADY

Nabór dla MŚP realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór dla dużych przedsiębiorstw i ich konsorcjów realizowany przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Maksymalny poziom dotacji

Wysokość pomocy zależna od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji*

Forma wsparcia: DOTACJA bezzwrotna

DOTACJA warunkowa

Uproszczone metody rozliczania: możliwość zastosowania stawki jednostkowej

 

Koszty inwestycyjne będą finansowane zgodnie z mapą pomocy regionalnej* – wysokość dofinansowania będzie więc zależna od lokalizacji projektu.

*mapa pomocy regionalnej: https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Jeśli jesteś zainteresowany Ścieżką SMART – skorzystaj z poniższego formularza