Założenie działalności gospodarczej

Lokalne Grupy Działania oferują dotacje na założenie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej płatności ryczałtowej w wysokości od 50 do 100 tys. zł. Dofinansowanie to wypłacane jest w dwóch ratach, z których pierwsza stanowi 80%, a druga 20% całości.

Aby skorzystać z programu na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach LGD, należy spełniać 5 podstawowych wymogów:

 1. Nie można być ubezpieczonym w pełnym zakresie i z mocy ustawy w KRUS (wyjątek stanowi działalność związana z produkcją artykułów spożywczych i napojów).
 2. W okresie ostatnich 3 MIESIĘCY poprzedzających DZIEŃ, w którym składa się wniosek o przyznanie pomocy nie można być wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej jako osoba prowadząca firmę.
 3. Trzeba być osobą pełnoletnią, a miejsce zamieszkania musi znajdować się w miejscowości, która znajduje się na terenie działania Lokalnej Grupy Działania i ma nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.
 4. Projekt musi być zgodny tematycznie z Lokalną Strategią Rozwoju (dokument programowy według, którego Lokalna Grupa Działania rozdysponowuje środki unijne).
 5. Projekt musi uzbierać minimalną liczbę punktów określoną w Lokalnej Strategii Rozwoju – na podstawie Lokalnych Kryteriów Wyboru.

Dokładna wysokość dofinansowania ustalana jest odrębnie dla każdej Lokalnej Grupy Działania. W odróżnieniu od dotacji ta forma pomocy wypłacane jest przed realizacją inwestycji. 

Do najważniejszych zobowiązań wynikających z uzyskania pomocy możemy zaliczyć:

 • Stworzenie miejsc pracy – utworzenie min. 1 miejsca pracy to podstawowy warunek przyznania pomocy. Akceptowalne jest zarówno samozatrudnienie, jak i zatrudnienie pracownika (w przeliczeniu na pełen etat średniorocznie). Zaplanowane miejsca pracy trzeba utrzymać do upływu 2 lat liczonych od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy. Sankcją za nie wykonanie tego zobowiązania jest zwrot całości wypłaconej pomocy.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum 2 lat od dnia wypłaty II raty płatności pod sankcją zwrotu całej otrzymanej pomocy
 • Poddawanie się kontroli pod sankcją zwrotu całej pomocy.
 • Przechowywanie dokumentów związanych z pomocą pod sankcją zwrotu 3% pomocy;
 • Przekazanie lub udostępnienie zarządowi województwa oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z projektem pod sankcją zwrotu 0,5 % pomocy;
 • Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości pod sankcją zwrotu 10% wypłaconych środków.

Na co można przeznaczyć premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

 • koszty ogólne (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) – do 10% całości,
 • zakup robót budowlanych lub usług,
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą  – do 30% całości,
 • zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 • podatek od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.3 

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu