Regulamin Sklepu Create & Business Spółka Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (REGULAMIN SKLEPU createbusiness.pl/sklep)

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF (kliknij i pobierz), który umożliwia jego pozyskanie (pobranie), odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

Sklep internetowy Createbusiness.pl/sklep, działający pod adresem https://www.createbusiness.pl/sklep, prowadzony jest przez Create & Business Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: Gołkowice  Dolne 219, 33-388 Gołkowice Dolne), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000740858, NIP 734-356-13-22, REGON 380802529.

Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem

 1. poczty elektronicznej: biuro@createbusiness.pl;
 2. telefonicznie: +48 504 734 223, +48 506 116 773;
 3. pisemnie na adres: Create & Business Sp. z o.o., 33-388 Gołkowice Dolne 219 – sklep internetowy createbusiness.pl/sklep.

Sklep podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.createbusiness.pl/sklep kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

 

SŁOWNICZEK

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i wyśle je na adres e-mail wskazany w zamówieniu;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);

Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny, zwany także „Przedsiębiorcą uprzywilejowanym”, któremu Sprzedawca zapewnia uprawnienia wynikające z powyższych przepisów prawnych i we wskazanym w nich zakresie.

Konsultant – osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z Klientem telefonicznie, mailowo lub pisemnie;

Konto Klienta (Moje Konto) – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

Pliki elektroniczne – treści cyfrowe w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), tzn. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, takie jak m.in. produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Płatność kartą kredytową – płatność wykonywana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Sklep – prowadzony przez spółkę Create & Business Sp. z o.o., działający pod adresem: https://www.createbusiness.pl/sklep   (dalej łącznie jako „sklep internetowy”), przy użyciu którego spółka Create & Business Sp. z o.o. sprzedaje Treści Cyfrowe za pośrednictwem Internetu;

Sprzedawca lub/i Create & Business Sp. z o.o. – Create & Business Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: Gołkowice  Dolne 219, 33-388 Gołkowice Dolne, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000740858, NIP 734-356-13-22, REGON 380802529.

Treści – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w createbusiness.pl/sklep zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu;

Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku (prezentowane w sklepie internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanym produktów).  dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach / Produktach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych – umowa, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.); 

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin Sklepu).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta obejmujące ofertę zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów;

Umowa sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży produktów  w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sklepem, a Klientem przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

 1. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach Sklep zamieszcza na stronie createbusiness.pl/sklep. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę createbusiness.pl/sklep, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych.
 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do aktywnej poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Aktywna wersja pakietu Microsoft Office, Adobe Reader.
 1. Sklep nie prowadzi w ramach createbusiness.pl/sklep sprzedaży hurtowej. Sklep uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem.
 2. Rejestracja Konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności strony internetowej createbusiness.pl/sklep jest nieodpłatne.
 3. W celu usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
 4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 5. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 8. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych (na odległość).
 9. Zawierając Umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
 10. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Klienta do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując ją oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
 11. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia do Klienta. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.
 12. W przypadku braku zapłaty za Treści Cyfrowe objęte zamówieniem w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji złożonego zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 13. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia, to nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę – zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale „Zwrot należności Klientom”.
 14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Przyjmowanie zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w Sklepie.
 15. Sklep zastrzega, że realizacja zamówienia obejmująca dostawę poza teren Polski wymaga ustalenia w Biurze Obsługi Klienta zasad i warunków dostawy.
 16. Adres email podany przez Klienta w toku składania zamówienia lub podczas rejestracji Konta Klienta, będzie wykorzystywany przez Sklep na potrzeby komunikacji z Klientem związanej z realizacją Zamówień i usługami świadczonymi drogą elektroniczną za pośrednictwem createbusiness.pl/sklep.
 1. SPECJALNY TRYB ZAMÓWIENIA – INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE TREŚCI CYFROWYCH

(WARIANT 3)

 1. Zgodnie z ofertą zawartą w PAKIECIE NR 3 (wariant 3 każdego produktu), Klient może zakupić Treści Cyfrowe z indywidualnymi preferencjami (INDYWIDUALNE WYKONANIE PROJEKTU).
 2. Klient przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest wariant 3, otrzymuje na Stronie Internetowej Sklepu informację o przedziale cenowym Towaru, oraz informacje o zakresie, i specjalnym trybie zamówienia.
 3. Przed złożeniem zamówienia – Klient jest zobowiązany do kontaktu z biurem Create Business Sp. z o.o. (tel. 504 734 223, 506 116 773, biuro@createbusiness.pl) w celu:
 • wyboru wysokości opłaty, która zostanie wyceniona na podstawie zakresu i szczegółowości dokumentacji w konkretnej instytucji udzielającej dofinansowania,
 • ustalenia listy załączników, jakie Klient jest zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu w umówionym terminie
 1. Wycena indywidualna wraz z listą załączników oraz terminem ich przesłania (niezbędnych do przesłania przez Klienta) zostanie dokonana za pośrednictwem poczty elektronicznej (z adresu: biuro@createbusiness.pl), bądź za pośrednictwem SMS (z nr tel. 504 734 223, 506 116 773).
 2. Po ustaleniu ostatecznej ceny oraz otrzymaniu listy załączników niezbędnych do przesłania do Create & Business Sp.  z o.o.  (zgodnie z opisem w pkt. 4) Klient dokonuje zakupu na podstawie Faktury Proformy przesłanej przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 3. Klient jest zobowiązany do przesłania załączników wyszczegółowionych w informacji od Sprzedającego w terminie podanym drogą e-mailową lub SMS, zgodnie z pkt. 4. Nie przesłanie wszystkich załączników w podanym terminie, oraz nie uregulowanie przesłanej Faktury Proformy jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia to od 3 do 7 dni roboczych od dnia wysłania przez Klienta kompletu dokumentów niezbędnych do opracowania dokumentacji, oraz uregulowanie Faktury Proformy. Przegotowane Treści Cyfrowe zostaną przesłane w podanym terminie na adres e-mailowy wskazany przez Klienta.
 5. Faktura jest płatna na rachunek bankowy wskazany na fakturze i w terminie wskazanym na fakturze.
 6. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

III. WYKORZYSTYWANIE ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

 1. Materiały, które zostaną udostępnione Klientowi w ramach ZAKUPU TREŚCI CYFROWYCH, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018 poz.1191), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Klientowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Materiały powstałe w ramach ZAKUPU TREŚCI CYFROWYCH udostępniane są Klientowi jedynie jako pomoc merytoryczna przy ubieganiu się o dofinansowanie w instytucji udzielającej dofinansowania.
 2. Wszelkie materiały, które zostaną udostępnione w wyniku zamówienia, może on przechowywać oraz powielać wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów na Klienta, nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów.
 4. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie zakupionych treści cyfrowych. Zakupiona Treść Cyfrowa stanowi wzór do samodzielnego dostosowania przez Klienta, zgodnie z wymogami i regulaminami odpowiedniej instytucji, do której może złożyć Treści Cyfrowe (biznesplan i inne załączniki). Tym samym Sprzedawca nie udziela gwarancji na pozyskanie środków przez Klienta poprzez wykorzystanie wzoru zakupionych Treści Cyfrowych.

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, pod warunkiem potwierdzenia takiej zmiany w Biurze Obsługi Klienta lub może je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta (Moje Konto) w zakładce „historia zamówień”.
 2. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na Konto Klienta (Moje Konto).

CENY PRODUKTÓW

 

 1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie createbusiness.pl/sklep:
 2. podawane są w złotych polskich,
 3. zawierają podatek VAT,
 4. nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych,
 5. nie zawierają kosztów dostawy,
 6. dotyczą jednej sztuki produktu.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 2. Przy każdym produkcie podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia do wysyłki.
 3. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji – do wysyłki elektronicznej na adres e-mailowy wskazany w zamówieniu – uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych produktów zamówienia, za wyjątkiem sytuacji gdy BOK uzgodni krótszy termin realizacji z Klientem. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 4. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta (Moje konto) w zakładce „historia zamówień”.
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa lub podany błędny adres).
 2.  

VII. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ FORMY DOSTAWY I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na adres e-mail wskazany w zamówieniu:
 2. płatność z góry (przedpłata):
 • w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Sklep – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności,
 • w przypadku przelewu bankowego – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
 1. Dostawa produktu odbywa się wyłącznie w sposób elektroniczny, na adres e-mailowy wskazany w zamówieniu (dotyczy również specjalnego trybu zamówienia, opisanego w Rozdz. II SPECJALNY TRYB ZAMÓWIENIA – INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE TREŚCI CYFROWYCH).
 2. KOSZT DOSTAWY: Dostawa elektroniczna nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 3. CZAS DOSTAWY:
 • W przypadku płatności za pomocą systemu „przelewy24” dokumentacja zostaje wysłana automatycznie (do ok. 15 min. od zatwierdzenia wpłaty przez system), chyba że coś innego wynika z ustaleń z Klientem w przypadku zamówień indywidualnych, za wyjątkiem specjalnego trybu zamówienia, opisanego w Rozdz. II SPECJALNY TRYB ZAMÓWIENIA – INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE TREŚCI CYFROWYCH
 • W przypadku płatności tradycyjnym przelewem: dokumenty wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, zwykle w ciągu jednego dnia roboczego (do 24h), za wyjątkiem specjalnego trybu zamówienia, opisanego w Rozdz. II SPECJALNY TRYB ZAMÓWIENIA – INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE TREŚCI CYFROWYCH.
 1. Jeżeli Klient nie otrzymał wiadomości e-mail z złożonym zamówieniem lub zakupioną dokumentacją – proszony jest o sprawdzenie w pierwszej kolejności folderów SPAM lub POWIADOMIENIA, na Państwa skrzynce pocztowej, może się zdarzyć – iż dany operator poczty elektronicznej w sposób domyślny kieruje tam naszą korespondencję.
 2. Przelew elektroniczny oraz Płatność kartą realizuje na zlecenie Sklepu PayU SA. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez Sklep celem realizacji płatności. PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi od Klienta. Administratorem danych osobowych Klienta koniecznych do realizacji płatności jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej. PayU SA powiadomi Klienta o statusie realizacji płatności, rozpatrywanej reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU. Klient wybierając Płatność elektroniczną lub Płatność kartą przyjmuje do wiadomości i akceptuje powyższe postanowienia zezwalając na zlecenie przez Sklep realizacji płatności przez PayU.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z Zakupu o dostawę treści cyfrowej w ciągu 14 dni, licząc od momentu złożenia zamówienia na Treści Cyfrowe objęte Zakupem zgodnie z rozdziałem I, pkt 10.
 1. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta, a także pozostałe uprawnienia nadane przepisami w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny przysługują również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria (Przedsiębiorców na prawach Konsumenta – Przedsiębiorców uprzywilejowanych).
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https:/www.crestebusiness.pl/sklep/formularzodstapienia-od-umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w szczególności, jeżeli:
 4. pobrany plik jest uszkodzony,
 5. pobrany plik nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie),
 6. pobrany plik nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny
 7. w ciągu 24 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego wybrany pakiet materiałów.
 8. W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację przesyłając wiadomość do Biura Obsługi Klienta (biuro@createbusiness.pl) oraz podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Sklep, w ciągu 7 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 9. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://www.createbusiness.pl/sklep/formularz-reklamacyjny.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 10. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 12. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów , a także pozostałe uprawnienia nadane przepisami w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorców na prawach Konsumenta – Przedsiębiorców uprzywilejowanych).
 13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 14. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 4. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 6. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujących terminach:
 3. a) w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep;
 4. b) w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie 14 dni od zgody Sprzedającego na odstąpienia Klienta od umowy;
 5. c) w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.
 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Klient przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. Możliwy jest również zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.
 7. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

XII.  DANE OSOBOWE

 1. Podczas korzystania ze Sklepu (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie niektórych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych. 
 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 1 jest przez Create & Business Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: Gołkowice Dolne 219, 33-388 Gołkowice Dolne, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000740858, NIP 734-356-13-22, REGON 380802529. 
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Gołkowice Dolne 219, 33-388 Gołkowice Dolne, lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@createbusiness.pl.
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności (kliknij tutaj).

XIII. NEWSLETTER.

 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 2. Newsletter będzie wysyłany na:
 3. adres e-mail, lub/i
 4. numer telefonu

podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Sklepie lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera, jeżeli Klient wyraził na to zgodę

 1. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

XIV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Create & Business Sp. z o.o. z siedzibą w Gołkowicach Dolnych.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie zakupionych treści cyfrowych. Zakupiona Treść Cyfrowa stanowi wzór do samodzielnego dostosowania przez Klienta, zgodnie z wymogami i regulaminami odpowiedniej instytucji, do której może złożyć Treści Cyfrowe (biznesplan i inne załączniki). Tym samym Sprzedawca nie udziela gwarancji na pozyskanie środków przez Klienta poprzez wykorzystanie wzoru zakupionych Treści Cyfrowych.
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony createbusiness.pl/sklep. Klient ma możliwość korzystania ze strony createbusiness.pl/sklep bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin obowiązuje od dnia 18 grudnia 2020 r.

 

 

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu