POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2021 / 2022 – ZMIANY !

AKTUALIZACJA – POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2021 /2022

Ostatni nabór na projekty typu  POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA z ARIMR został przesunięty na STYCZEŃ 2022.

Jest to wynikiem to aktualizacji Rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie zasad przyznawania i wypłat tej pomocy. Zaproponowane zmiany wynikają przede wszystkim z wydłużenia okresu realizacji PROW 2014-2020 o kolejne 2 lata (tj. do dnia 31 sierpnia 2025). Najbardziej skorzystają osoby, które do tej pory były wykluczone z opcji ubiegania się o taką pomoc.

POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2021 / 2022 – KATALOG ZMIAN

  1. BRAK DOPŁAT OBSZAROWYCH / BEZPOŚREDNICH

Najważniejsza zmiana umożliwia otrzymywanie premii również przez tych rolników, którzy są ubezpieczeni w KRUS, ale nie otrzymują płatności obszarowych. Pomoc w działaniu 6.2.  można będzie zatem uzyskać nawet jeśli do użytków rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nie przyznano jednolitej płatności obszarowej. 

  1. ZEZWOLENIE NA APLIKOWANIE O ŚRODKI PRZEZ BENEFICJENCTÓW DZIAŁANIA „RÓŻNICOWANIA W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

Zaproponowano zmiany, umożliwiające ubieganie się o wsparcie na uruchomienie nowego, nieprowadzonego wcześniej rodzaju działalności pozarolniczej, beneficjentom działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

  1. WERSJA ELEKTRONICZNA NA PENDRIVE

Biznesplan można będzie składać w formie nośnika USB (już nie tylko CD/ DVD, ale także pamięć USB). 

 

  1. AKTUALIZACJA KODÓW PKD

Usuwa się kod PKD 49.32.Z „Działalność taksówek osobowych” z listy kodów PKD podlegających dofinansowaniu.

 

  1. OGRANICZENIE KOSZTÓW FINANSOWANIA SAMOCHODÓW

Wydatki na zakup samochodu osobowego nie mogą stanowić więcej niż 50% kwoty pomocy.

 

  1. NOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ I TRANSZY

Wniosek o płatność pierwszej raty będzie się składać po podjęciu wykonywania przez beneficjenta działalności. Beneficjent powinien dołączyć do wniosku o płatność pierwszej raty ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile uzyskanie takiej decyzji jest wymagane.

 

  1. PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ – A ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI

Poza tym doprecyzowano przepis pozwalający na ponowne ubieganie się o pomoc przez osoby, które zawiesiły albo zakończyły działalność pozarolniczą w okresie krótszym niż 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy i wystąpiły o wsparcie w nowym przedmiocie działalności gospodarczej wg PKD na poziomie podklasy. Ma on brzmieć:

„Przez podejmowanie działalności pozarolniczej rozumie się:

1) podejmowanie działalności pozarolniczej po raz pierwszy albo

2) podejmowanie działalności pozarolniczej ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, albo

3) rozszerzenie przedmiotu prowadzonej działalności pozarolniczej o rodzaj działalności określony kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy podejmowany po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia kodu PKD na poziomie podklasy określającego dany rodzaj działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy”.

 

  1. ZŁAGODZENIE KAR ZA NIEUTWORZENIE MIEJSC PRACY

Wprowadzono przepis mający na celu złagodzenie sankcji finansowych nakładanych w sytuacji, gdy beneficjent utworzył mniej miejsc pracy niż przewidziane w biznesplanie, ale liczba utworzonych miejsc pracy pozwala zachować cel i spójność operacji.

Niedotrzymanie zobowiązania do utrzymania miejsc pracy w okresie co najmniej 2 lat od wypłaty drugiej raty pomocy przez zmniejszenie liczby utworzonych miejsc pracy lub obniżenie poziomu zatrudnienia skutkować będzie zwrotem do 100 % kwoty pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku i liczby nieutrzymanych miejsc pracy lub obniżenia poziomu zatrudnienia – zastrzeżono.

 

  1. DZIAŁALNOŚĆ MA BYĆ RENTOWNA

Beneficjent będzie musiał osiągnąć przychody z tytułu prowadzenia działalności w wysokości nie mniejszej niż wydatki poniesione na utrzymanie utworzonych miejsc pracy, takie jak wynagrodzenia pracowników i składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, w tym opłacane za osobę, która otrzymała pomoc i podjęła we własnym imieniu działalność pozarolniczą, w każdym roku podatkowym następującym po roku złożeniu wniosku o płatność pierwszej raty.

Zobowiązano beneficjentów do udokumentowania dochodowości wspartej działalności pozarolniczej do dnia upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy.

 

 

Zapraszamy do współpracy:

Create & Business Sp. z o.o.

33-388 Gołkowice Dolne 219

Tel.  504 734 223, 506 116 773

 

Udostępnij ten post

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu