Program Czyste Powietrze

Dofinansowanie Termomodernizacji Domów 2024

Program “Czyste Powietrze” to polski program rządowy, który ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez wspieranie inwestycji w efektywne technologicznie źródła ciepła, modernizację systemów grzewczych, termomodernizację budynków, a także promocję odnawialnych źródeł energii.

Głównym celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pyłów zawieszonych, dwutlenku siarki i tlenków azotu, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Program skupia się głównie na zastępowaniu starych, niskoefektywnych źródeł ciepła, takich jak piece węglowe czy olejowe, nowoczesnymi i bardziej ekologicznymi rozwiązaniami, np. kotłami na biomasę, pompy ciepła czy kolektorami słonecznymi

BUDŻET

 • w formie bezzwrotnej (dotacje): 103 mld zł;

OKRES WDRAŻANIA PROGRAMU

 • Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:
 • Zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027r. (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie).
 • Środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r.

 

KWALIFIKALANOŚĆ KOSZTÓW

 • Możliwość dofinansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Intensywność dofinansowania odnosi się do kosztów kwalifikowanych, które nie obejmują podatku od towarów i usługo (VAT).
 • Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie w I i II części programu oraz do 36 miesięcy w III części programu. W przypadku korzystania z prefinansowania okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 18 miesięcy.

 

TRZY GRUPY DOFINANSOWANIA

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Beneficjenci mogą skorzystać z jednego z poniższych poziomów dofinansowania.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

 • Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w terminie:
  •  do 30 dni od dnia wpływu do WFOŚiGW wniosku o dotację;
  • do 14 dni od dnia wpływu do WFOŚiGW wniosku o dotację z prefinansowaniem.;
 • Wypłata należnej kwoty dotacji (w tym rozliczenie prefinansowania po wcześniej wypłaconej zaliczce) na rachunek bankowy wykonawcy lub na rachunek bankowy Beneficjenta nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do WFOŚiGW, kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność, wraz z wymaganymi dokumentami;
 • Wymienione źródło ciepła musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem czego jest imienny dokument zezłomowania/formularz przyjęcia odpadów.
 • Przedsięwzięcie nie może być realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych
 • Okres trwałości wynosi 5 lat od zakończenia przedsięwzięcia.

Aby skorzystać z dofinansowania zapisz się!

Czyste Powietrze / Mój Prąd
Telefon: + 48 662 577 450
Email: biuro@createbusiness.pl