Dotacje dla MŚP z sektora: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura

Program: KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TYP PROJEKTU: A.1.2.2. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i komponencie pracowników  oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSKI O DOFINANSOWANIE: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

OGŁOSZENIE NABORU: 3 kwietnia 2024

ROZPOCZĘCIE NABORU: 6 maj 2024

ZAKOŃCZENIE NABORU: 5 czerwca 2024

 OPIS TYPU PROJEKTU:

Dofinansowanie przeznaczone będzie na przedsięwzięcia MŚP mające na celu unowocześnienie, dywersyfikację działalności.  Co istotne: realizacja tych inwestycji NIE MOŻE PROWADZIĆ DO WYJŚCIA Z SEKTORÓW HORECA, TURYSTYKI I KULTURY.  Nie jest zatem możliwa zmiana profilu firmy / dywersyfikacja w kierunku profili nie związanych ze wskazywanymi sektorami. 

WYKAZ KODÓW PKD AKCEPTOWALNYCH:

 • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
 • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
 • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
 • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ z tej dotacji?

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • prowadzą działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie, w którym zgłaszają lokalizację realizacji przedsięwzięcia MŚP
 • spełniają kryteria wielkości przedsiębiorstwa MŚP
 • w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 %, liczonych rok do roku
 • mają możliwość uzyskania pomocy de minimis (której łączna wartość od 2024 r. nie może przekroczyć 300 tys. euro w ciągu trzech ostatnich lat)

WYKAZANIE SPADKU OBROTÓW (min. 30%)

Spadek obrotów, należy rozumieć jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów, produktów lub usług w ujęciu wartościowym obliczany jako stosunek łącznych obrotów zamkniętego roku obrotowego 2020 lub 2021 w porównaniu do łącznych obrotów z poprzedniego zamkniętego roku obrotowego odpowiednio 2019 lub 2020, wyliczany dla Wnioskodawcy.

Jeżeli działalność w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy, Wnioskodawca wykazujący spadek obrotów w roku 2021, dokonuje porównania tego spadku w stosunku do roku 2019.

JAKIMI UDOKUMENTOWAĆ SPADEK OBROTÓW:

 • deklaracje VAT-7;
 • deklaracje VAT-7K;
 • lub ewidencje JPK_VAT.
 • weryfikacji może podlegać przychód z innych źródeł (tzw. przychód operacyjny) w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT.
 • w przypadku przedsiębiorców niebędących czynnymi podatnikami VAT przychody ze sprzedaży przedsiębiorca co do zasady szacuje na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.

 

KIERUNKOWE ZASADY DOTYCZĄCE WSPARCIA:

 • Wnioskodawca może złożyć tylko 1 WNIOSEK.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych600 000 PLN
 • Wysokość dotacji: od 50 000 do 540 000 PLN
 • Intensywność wsparcia 90% kosztów kwalifikowalnych
 • Wsparcie jest udzielane WYŁĄCZNIE w ramach POMOCY DE MINIMIS.
 • Formy wsparcie:
   • refundacja części poniesionych kosztów
   • zaliczka

 

Szczegółowe warunki wsparcia oraz zasady realizacji projektów ujęte zostaną w dokumentacji konkursowej.

OKRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 • realizacja nie może zostać rozpoczęta przed dniem, ani w dniu złożenia wniosku
 • okres REALIZACJI PROJEKTU: max 12 miesięcy od daty rozpoczęcia
 • zakończenie: najpóźniej do 31 stycznia 2026

KLUCZOWE KRYTERIA OCENY PROJEKTU:

 • Dostępne pod linkiem: https://kpo.parp.gov.pl/storage/grants/documents/794/Zal_1_Kryteria-wyboru-przedsiewziec-MSP.pdf

KOSZTY KWALIFIKOWALNE i NIEKWALIFIKOWALNE:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną w szczególności:
 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność.

UWAGA! Konieczny wybór min. 1 inwestycji w bazę usługową lub produkcyjną.

 • podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z unowocześnieniem lub rozszerzaniem profilu działalności Wnioskodawcy, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, np. szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzanie informacjami i danymi oraz zarządzanie ryzykiem.

 

usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

PROPOZYCJE INWESTYCJI:

 
 • INWESTYCJA W ŚRODKI TRWAŁE:
   • stacje ładowania aut elektrycznych
   • systemy automatyki budynków
   • sprzęt gastronomiczny
   • meble kuchenne/ogrodowe
   • namiot gastronomiczny
   • urządzenia do zmniejszenia ilości odpadów
   • stacja parkowania/naprawy rowerów
   • systemy rezerwacji online
   • fotowoltaika/pompy ciepła/magazyny energii
   • system kluczy elektronicznych
   • klimatyzacja/wentylacja
   • urządzenia służące zmniejszeniu zużycia surowców i materiałów
   • systemy zarządzania przedsiębiorstwem
   • systemy automatyzujące pracę kuchni/kelnerów

 

 • SZKOLENIA:
   • szkolenia z zakresu technologii IT, zarządzania informacjami i danymi, zarządzania ryzykiem
   • opracowanie procedur technicznych

 

 • ROBOTY BUDOWLANE
   • remont obiektu
   • budowa tarasu
   • budowa/rozbudowa ogródka gastronomicznego

PROPOZYCJE ROZSZERZENIA / DYWERSYFIKACJI:

 
 • rozszerzenie/dywersyfikacja działalności restauracji o dodatkowe usługi cateringowe / usługi gastronomiczne wykonywane poza obiektem (działalność mobilna)
 • rozszerzenie/dywersyfikacja działalności o dodatkowe usługi związane z organizowaniem imprez okolicznościowych (poza obiektem)
 • rozszerzenie/dywersyfikacja o wprowadzenie usług wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego

PROCES ZŁOŻENIA I OCENY WNIOSKU:

 
 • wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek
 • wnioski będą składane wyłącznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronie parp.gov.pl
 • ocena wniosków będzie odbywać się w rundach (co 14 dni);
 • rozliczenie inwestycji odbywać się będzie na podstawie dokumentów księgowych.

STARAJĄC SIĘ O TĄ DOTACJĘ Z NASZĄ FIRMĄ ZYSKASZ:

 

 • ANALIZĘ POTRZEB KLIENTA – przeanalizujemy Twój pomysł inwestycyjny, zweryfikujemy na ile planowana inwestycja wpisuje się w wymagania/kryteria konkursowe, zwrócimy uwagę co należy dopracować by zwiększyć szanse projektu.

​​

 • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ – opracowanie w taki sposób dokumentacji konkursowej by zmaksymalizować szanse na pozyskanie wsparcia, wszelkie wsparcie w kontakcie z instytucją wdrażającą, koordynacja każdego etapu do uzyskania dofinansowania.

 • ROZLICZENIE DOTACJI- przygotowujemy wnioski o płatność, wnioski o zmiany w projekcie (aneksy), wnioski sprawozdawcze, przeprowadzamy procedurę PZP, Kontakt z instytucją wdrażającą podczas kontroli.

Jeśli jesteś zainteresowany Dotacją dla MŚP z sektora hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura , skorzystaj z poniższego formularza