Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

DOTACJE Z LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

Program skierowany jest do obszarów wiejskich. Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii), natomiast w przypadku rozwoju działalności gospodarczej – finansowanie działa na podstawie refundacji poniesionych kosztów.

Z programu mogą korzystać również organizacje pozarządowe (np. OSP, KGW, stowarzyszenia, fundacje), instytucje kultury i podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Dla tych beneficjentów przewidziano GRANTY z maks. kwotą 50 000 zł na jeden projekt.

Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu. Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez każde LGD indywidualnie. Ustalone zostały również limity pomocy na beneficjentów w całym okresie programowania 2014-2020, które wynoszą:

  • 300 000 zł. – dla przedsiębiorców (zakładanie i rozwój działalności gospodarczej)

  • 100 000 zł. – dla grantobiorców (granty).

Jeżeli masz wątpliwości czy Twój pomysł może zostać sfinansowany – zapraszamy na DARMOWĄ KONSULTACJĘ. W przypadku pozytywnej weryfikacji koncepcji projektu – oferujemy pomoc przy pozyskaniu dotacji z Lokalnej Grupy Działania.

Dlaczego nam możecie powierzyć opracowanie wniosku do LGD? Posiadamy udokumentowane 6 letnie doświadczenie przy tworzeniu wniosków z LGD’ów, ich ocenie, realizacji a następnie rozliczeniu (na kwotę ok.10 mln). Dodatkowym atutem jest już wypracowana ścieżka komunikacji z Urzędem Marszałkowskim – Instytucją Zarządzającą .

Poniżej przedstawiamy 3 możliwości uzyskania dofinansowania:

Założenie działalności gospodarczej

Rozwój działalności gospodarczej

Granty (dla NGO)