Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. FEM 2021-2027 DOTACJA DLA MŚP

Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOSKKI 2021-2027

Działanie 1.11.

TYP PROJEKTU: A. rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSKI O DOFINANSOWANIE: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

OGŁOSZENIE NABORU: grudzień 2023

ROZPOCZĘCIE NABORU: 29 grudzień 2023

ZAKOŃCZENIE NABORU: 4 kwiecień 2024

OPIS TYPU PROJEKTU:

Typ projektu obejmuje wsparcie działań służących transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa.

Poprzez transformację cyfrową/Przemysłu 4.0 należy rozumieć proces adaptacji przez przedsiębiorstwa szerokiego katalogu cyfrowych rozwiązań w zakresie produkcji przemysłowej, świadczenia usług i modeli biznesowych, w tym wykorzystujących rozwiązania z obszaru:

 • big data,
 • sztucznej inteligencji (AI),
 • wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR),
 • automatyki i robotyki,
 • druku addytywnego,
 • technologii teleinformatycznych,
 • komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami,
 • z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KREDYTU EKOLOGICZNEGO?

Przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej)

 • Mikro przedsiębiorstwa- do 9 pracowników
 • Małe przedsiębiorstwa -od 9-50 pracowników
 • Średnie przedsiębiorstwa- od 50- do 250 pracowników

Prowadzące/planujące prowadzenie działalności na terenie woj. MAŁOPOLSKIEGO.

KIERUNKOWE ZASADY DOTYCZĄCE WSPARCIA:

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:  200 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych3 000 000 PLN

Intensywność wsparcia

 • POMOC REGIONALNA: max. 60% MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA, max. 50% ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA, wg. mapy pomocy regionalnej*
 • POMOC DE MINIMIS: max. 80%
 • USŁUGI DORADCZE: max. 50%

 

Budżet naboru: PONAD 67 131 000 PLN

Szczegółowe warunki wsparcia oraz zasady realizacji projektów ujęte w dokumentacji konkursowej.

Koszty inwestycyjne będą finansowane zgodnie z mapą pomocy regionalnej* – wysokość dofinansowania będzie więc zależna od lokalizacji projektu.

 

Projekt musi spełniać „EFEKT ZACHĘTY”, tzn. nie może być rozpoczęty przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

OBSZAR I OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Czas realizacji:  do 24 miesiące

Miejsce realizacji: Małopolska

Kwalifikowalność wydatków: nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKU PONIESIONEGO NA OPRACOWANIE PLANU TRANSFORMACJI CYFROWEJ.

JAKIE PROJEKTY BĘDĄ PREMIOWANE?

 • wpisujące się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji,
 • z obszarów zmarginalizowanych oraz zagrożonych trwałą marginalizacją (62 gminy wskazane w SRWM 2030).

KLUCZOWE KRYTERIA OCENY PROJEKTU:

 • Dostępne bezpośrednio pod linkiem:

https://fundusze.malopolska.pl/sites/default/files/2023/12/4605/Zalacznik_1_Kryteria.pdf

 • Wsparcie jest przeznaczone na wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych/ Przemysłu 4.0,obarczonych wysokim poziomem ryzyka i trudnością w ustanowieniu zabezpieczenia pod ewentualny kredyt bankowy. Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą natomiast rozwiązania o mniej specjalistycznym charakterze (np. zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych).
 • Działania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0. Opracowanie planu transformacji cyfrowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Na etapie realizacji projektu dopuszcza się możliwość odstępstwa od działań przewidzianych w planie, pod warunkiem przedstawienia uzasadnienia, które będzie podlegać weryfikacji.
 • W wyniku wdrożonej technologii cyfrowej/Przemysłu 4.0 wprowadzona zostanie zmiana w zakresie procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz dodatkowo może wystąpić zmiana w zakresie produktów przedsiębiorstwa.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE i NIEKWALIFIKOWALNE:

1. KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH :

Rodzaj wsparcia: Regionalna pomoc inwestycyjna lub Pomoc de minimis:

 • wydatki na zakup nowych środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu

komputerowego, wspierających rozwój działalności gospodarczej w kierunku cyfryzacji i Przemysłu 4.0, wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia

 • wydatki wartości niematerialnych i prawnych, w tym oprogramowania, w formie

patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej w celu wprowadzenia rozwiązania cyfrowego/technologicznego do działalności przedsiębiorstwa,

 • roboty budowlane, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,

Rodzaj wsparcia: Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP lub Pomoc de minimis:

 • zakup usług doradczych w zakresie wdrożenia planu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0, objętych wspólnym limitem 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu

 

Rodzaj wsparcia: Pomoc de minimis:

 • cross-financing – podnoszenie kwalifikacji pracowników – szkolenia związane z podnoszeniem kompetencji i umiejętności przedsiębiorstw w procesach transformacji. Limit – do 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych;
 • koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową wynoszącą 1,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowanych,
 • zakup usług doradczych w zakresie opracowania planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0, objęty wspólnym limitem 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych

2. KATALOG WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH :

 • wkład własny w formie niepieniężnej,
 • używane środki trwałe,
 • nabycie środków transportu z wyłączeniem środków transportu z podgrupy 76
 • KŚT;
 • zakup nieruchomości
 • roboty budowlane, inne niż związane z instalacją maszyn i urządzeń.

STARAJĄC SIĘ O TĄ DOTACJĘ Z NASZĄ FIRMĄ ZYSKASZ:

 • ANALIZĘ POTRZEB KLIENTA – przeanalizujemy Twój pomysł inwestycyjny, zweryfikujemy na ile planowana inwestycja wpisuje się w wymagania/kryteria konkursowe, zwrócimy uwagę co należy dopracować by zwiększyć szanse projektu.

​​

 • NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI, ODPOWIEDZIALNYMI ZA PRZYGOTOWANIE PLANU TRANSFORMACJI CYFROWEJ – Usługa doradcza w zakresie opracowania planu transformacji cyfrowej będzie mogła być zrealizowana przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych lub inne wyspecjalizowane ośrodki innowacji/ekspertów lub ze środków własnych beneficjenta. W ramach projektu możliwość rozliczenia wydatku na opracowania planu transformacji cyfrowej będzie w ramach pomocy de minimis (BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW).
 • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ – opracowanie w taki sposób dokumentacji konkursowej by zmaksymalizować szanse na pozyskanie wsparcia, wszelkie wsparcie w kontakcie z instytucją wdrażającą, koordynacja każdego etapu do uzyskania dofinansowania.

 • ROZLICZENIE DOTACJI- przygotowujemy wnioski o płatność, wnioski o zmiany w projekcie (aneksy), wnioski sprawozdawcze, przeprowadzamy procedurę PZP, Kontakt z instytucją wdrażającą podczas kontroli.
Jeśli jesteś zainteresowany Dotacją dla MŚP, skorzystaj z poniższego formularza