Rozwój Małych Gospodarstw 2024
Dotacja bezzwrotna - Ryczałt

Działanie I.10.5 Rozwój Małych Gospodarstw
ALOKACJA ŚRODKÓW: 272 mln PLN

OGŁOSZENIE NABORU: czerwiec 2024

ROZPOCZĘCIE NABORU: 11 lipca 2024

ZAKOŃCZENIE NABORU: 9 sierpnia 2024

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

·         120 000 zł –  RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie oraz gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną:

¾     I rata – 96 tys. zł,

¾     II rata – 24 tys. zł.

·         100 000 zł — pozostałe operacje

¾     I rata – 80 tys. zł,

¾     II rata – 20 tys. zł.

Wymagane będzie wiec wyłożenie wkładu własnego kosztów przedsięwzięcia – co oznacza, że CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU w przypadku 100 000 zł to minimum 118 000 zł.

 

 

CEL INTERWENCJI:

Zwiększenie orientacji rynkowej małych gospodarstw (a w rezultacie konkurencyjności gospodarstw).

·  Wsparcie wyłącznie dla operacji, które będą przyczyniały się do zwiększenia orientacji rynkowej gospodarstwa rolnego i wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów rolnych.

·         Pomoc przyznaje się tylko raz w okresie realizacji Planu na osobę i na gospodarstwo.

POMOC PRZYZNAJE SIĘ NA OPERACJĘ:

·         zapewniającą zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji w obszarze:

o   produkcji rolnej lub produkcji rolnej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne, lub

o   produkcji ekologicznej lub produkcji ekologicznej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie metodami ekologicznymi, lub

o   rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania żywności (tylko produktów rolnych) na rynek w ramach KŁD (RHD, sprzedaży bezpośredniej lub dostaw bezpośrednich).

·         w wyniku realizacji której nastąpi wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w tym żywności w ramach KŁD, co najmniej o 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono WOPP

·         obejmującą wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z obszarami wsparcia, których dotyczy operacja;

·         która nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu;

·  która jest w sposób racjonalny dostosowana do zasobów gospodarstwa oraz planowanej koncepcji zmian w gospodarstwie;

    • spełniająca przewidziane prawem wymagania dotyczące realizowania inwestycji.
 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Premię może uzyskać rolnik (w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia 2021/2115):

·            którego gospodarstwo jest położone na terytorium RP

·             będący posiadaczem gospodarstwa, które w roku wyjściowym:

o   ma powierzchnię UR nie większą niż 300 ha,

o   ma wielkość ekonomiczną poniżej 25 tys. euro;

 

·         prowadzący na terytorium RP działalność rolnicza, z której uzyskuje przychód ze sprzedaży na ustalonym poziomie    minimalnym;

·         prowadzący działalność rolnicza, z której w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia WoPP uzyskał         przychów ze sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł i   działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;

·      dokumenty potwierdzające transakcje -> faktura i faktura VAT RR, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wydruk paragonu fiskalnego kas rejestrujących, rachunek, o którym mowa rozdziale 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, wraz z potwierdzeniem przelewu ogólnej sumy należności na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, umowa kupna–sprzedaży wraz z potwierdzeniem przelewu umówionej kwoty na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

·    w dniu złożenia WoPP ma ukończone 18 lat-w przypadku rolnika będącego osoba fizyczną lub wspólnika spółki cywilnej będącego osobą fizyczną;

    • spełnia definicje MŚP (tzn. mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa).
 
 

INWESTYCJE WSPIERANE W RAMACH OPERACJI:

Inwestycje materialne i niematerialne służące do prowadzenia produkcji rolnej, w tym ekologicznej, i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie lub rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania żywności (tylko produktów rolnych) na rynek w ramach KŁD, w tym:

·             inwestycje budowlane;

·             wyposażenie budynków lub budowli;

·             zakup nowych maszyn, urządzeń i sprzętu, w tym sprzętu komputerowego;

·             wartości niematerialne i prawne.

 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

Punkty przyznaje się na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

·         uczestnictwo w systemach jakości (unijnych i krajowych),

·         udział lub planowany udział w zorganizowanych formach współpracy (grupy o organizacje producentów), przy czym przedmiot operacji powinien mieć związek z zakresem działalności będącej przedmiotem współpracy,

·      co najmniej 50% gruntów użytkowanych przez gospodarstwo w roku wyjściowym znajduje się na ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II (tylko obszary, w których co najmniej 50% powierzchni UR znajduje się powyżej 350 m n.p.m.),

·   udział lub planowany udział w szkoleniu związanym zakresem operacji przewidzianym w biznesplanie (tematyka szkolenia ma bezpośredni związek z przewidzianą w biznesplanie działalnością rolniczą, organizacją produkcji, organizacją i zarządzaniem gospodarstwem lub wprowadzaniem produktów na rynek w ramach KŁD oraz nie jest szkoleniem obligatoryjnym wynikającym z obowiązującego prawodawstwa (np. obowiązkowe szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin).

Spośród wnioskodawców, uzyskali taką damą liczbę punktów pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają kobiety (przed mężczyznami i wnioskodawcami niebędącymi osobami fizycznymi).

 

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA:

1.       Osiągnięcie w wyniku realizacji planu wzrostu wartości sprzedaży produktów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie co najmniej o 30% (w stosunku do przychodu bazowego), przy czym nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

2.       Do upływu 3 lat od wypłaty drugiej raty pomocy:

·     utrzymania zrealizowanej operacji i prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie (w przypadku   uzyskania pomocy na ten zakres działalności);

·  prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie oraz działalności w zakresie wprowadzania   produktów na rynek w ramach KŁD lub produkcji ekologicznej (w przypadku uzyskania pomocy na ten   zakres działalności);

·         prowadzenia w gospodarstwie co najmniej ewidencji przychodów i rozchodów;

·         uczestniczenia w systemach jakości, jeżeli zostały nadane punkty za to kryterium wyboru;

·   udziału w zorganizowanej formie współpracy, z której zakresem działalności miał związek przedmiot operacji, jeżeli zostały nadane punkty za to kryterium wyboru.

3.       Osiągnięty poziom przychodu ze sprzedaży produktów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie powinien być utrzymany co najmniej do upływu 5 lat liczonych od wypłaty pierwszej raty pomocy. 

Jeśli jesteś zainteresowany? – skorzystaj z poniższego formularza