fbpx

Pozarolnicza działalność gospodarcza - nabór 2021

ARIMR w 2021 ogłasza ostatni konkurs z Poddziałania 6.2, którego celem jest wsparcie OSÓB UBEZPIECZONYCH W KRUS, zamierzających prowadzić lub rozwijać działalność gospodarczą w branżach nie związanych z rolnictwem.  Jest to nabór realizowany w ramach obecnej perspektywy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

To ostatnia szansa na możliwość uzyskania bardzo wysokiej dotacji (nawet do 250 000 zł) na założenie nowej lub rozwój istniejącej firmy.

Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej często określa się mianem sposobu na „wyjście z rolnictwa”.  Spektrum działalności gospodarczych, na które przysługuje premia, jest bardzo szerokie. Może być udzielona na podjęcie działalności w zakresie nie związanym z rolnictwem – to podstawowa zasada, przy weryfikacji katalogu PKD, jakie mogą być finansowane w ramach Poddziałania 6.2. Poniżej przedstawiamy listę przykładowych BRANŻ / POMYSŁÓW, najczęściej wybieranych, które mogłyby by uzyskać dotację w ramach tego konkursu.

Pomoc finansową można w sumie otrzymać na ponad 400 różnych działalności gospodarczych -> sprawdź pełną LISTĘ KODÓW PKD.

Jakie można otrzymać wsparcie:

Pomoc ma formę premii – wypłaca w formie DOTACJI BEZZWROTNEJ. 

Pomoc wypłacana jest w  dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Kwota wsparcia:

 • 150 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy
 • 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy
 • 250 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Kto może otrzymać wsparcie – osoba fizyczna.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” albo spełnia następujące warunki:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Biznesplan zakłada, że nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na zakup nowych:

 • maszyn, urządzeń, ciągników, samochodów osobowych, samochodów ciężarowych,
 • budowy, remontu, modernizacji budynków itp. w zależności od realizowanego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca musi wykorzystać co najmniej 70% dofinansowania na inwestycję w środki trwałe, natomiast 30% może przeznaczyć na wydatki bieżące (m.in. na wynagrodzenia dla pracowników).

Kolejność przyznawania pomocy

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 • operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty),
 • operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miała nie więcej niż 40 lat (1 punkt),
 • innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością (2 punkty),
 • operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem (2 punkty);
 • operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
 • operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:
  • więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 punktów,
  • co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów,
  • co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktów.

 Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.

Zobowiązania beneficjenta

Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się, z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

 • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
 • podjęcia wykonywania działalności pozarolniczej, zgodnie z danymi wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku gdy ta działalność nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;
 • terminowego złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy;
 • przyznania jednolitej płatności obszarowej w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy o ile na dzień wydania decyzji płatność ta nie została przyznana

Jeśli jesteś zainteresowany dotacją na pozarolniczą działalność gospodarczą?

Możemy Ci pomóc na kilka sposobów. Skorzystaj z poniższych pakietów i wybierz najbardziej odpowiadający Twojemu zapotrzebowaniu.

PAKIET

POZYSKIWANIE DOTACJI

PAKIET

POZYSKIWANIE DOTACJI + ROZLICZENIE

PAKIET

WZORY WNIOSKÓW + BIZNESPLANÓW

PAKIET

KONSULTACJA

Skontaktuj sięz nami

NIE WIESZ CO WYBRAĆ?

Nie szkodzi! Możemy pomóc Ci znaleźć rozwiązania dopasowane w największej skali do Twoich oczekiwań, potrzeb, i zwłaszcza do Twojego budżetu.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub bezpośredniego w naszym biurze – wspólnie wybierzemy odpowiedni PAKIET.
Ponad 14 letnie doświadczenie w dotacjach naszego zespołu, oraz pozyskane miliony złotych dotacji- gwarantują PROFESJONALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO KLIENTA i skuteczność prowadzonych działań.
Przekonaj się!

Create & Business Spółka Z O.O.

Kontakt

Mapa dojazdu