Pozarolnicza działalność gospodarcza - nabór 2022

ARIMR w dniu 14.02.2022 ogłosiła ostatni konkurs z Poddziałania 6.2, którego celem jest wsparcie OSÓB UBEZPIECZONYCH W KRUS, zamierzających prowadzić lub rozwijać działalność gospodarczą w branżach nie związanych z rolnictwem.  Jest to nabór realizowany w ramach obecnej perspektywy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Terminy składania wniosków: 28 luty – 28 kwiecień 2022.

To ostatnia szansa na możliwość uzyskania bardzo wysokiej dotacji (nawet do 250 000 zł) na założenie nowej lub rozwój istniejącej firmy.

Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej często określa się mianem sposobu na „wyjście z rolnictwa”.  Spektrum działalności gospodarczych, na które przysługuje premia, jest bardzo szerokie. Może być udzielona na podjęcie działalności w zakresie nie związanym z rolnictwem – to podstawowa zasada, przy weryfikacji katalogu PKD, jakie mogą być finansowane w ramach Poddziałania 6.2. Poniżej przedstawiamy listę przykładowych BRANŻ / POMYSŁÓW, najczęściej wybieranych, które mogłyby by uzyskać dotację w ramach tego konkursu.

 

 

Pomoc finansową można w sumie otrzymać na ponad 400 różnych działalności gospodarczych -> sprawdź pełną LISTĘ KODÓW PKD.

ZMIANY WYTYCZNYCH – POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2022

Wprowadzone zmiany są wynikiem aktualizacji Rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie zasad przyznawania i wypłat tej pomocy. Zaproponowane zmiany wynikają przede wszystkim z wydłużenia okresu realizacji PROW 2014-2020 o kolejne 2 lata (tj. do dnia 31 sierpnia 2025). Najbardziej skorzystają osoby, które do tej pory były wykluczone z opcji ubiegania się o taką pomoc.

POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  2022 – KATALOG ZMIAN

 

1.   BRAK DOPŁAT OBSZAROWYCH / BEZPOŚREDNICH

Najważniejsza zmiana umożliwia otrzymywanie premii również przez tych rolników, którzy są ubezpieczeni w KRUS, ale nie otrzymują płatności obszarowych. Pomoc w działaniu 6.2.  można będzie zatem uzyskać nawet jeśli do użytków rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nie przyznano jednolitej płatności obszarowej. 

 

2. ZEZWOLENIE NA APLIKOWANIE O ŚRODKI PRZEZ BENEFICJENCTÓW DZIAŁANIA „RÓŻNICOWANIA W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

Zaproponowano zmiany, umożliwiające ubieganie się o wsparcie na uruchomienie nowego, nieprowadzonego wcześniej rodzaju działalności pozarolniczej, beneficjentom działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

3.   WERSJA ELEKTRONICZNA NA PENDRIVE

Biznesplan można będzie składać w formie nośnika USB (już nie tylko CD/ DVD, ale także pamięć USB). 

 

4.   AKTUALIZACJA KODÓW PKD

Usuwa się kod PKD 49.32.Z „Działalność taksówek osobowych” z listy kodów PKD podlegających dofinansowaniu.

 

5.   OGRANICZENIE KOSZTÓW FINANSOWANIA SAMOCHODÓW

Wydatki na zakup samochodu osobowego nie mogą stanowić więcej niż 50% kwoty pomocy.

 

6.   NOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ I TRANSZY

Wniosek o płatność pierwszej raty będzie się składać po podjęciu wykonywania przez beneficjenta działalności. Beneficjent powinien dołączyć do wniosku o płatność pierwszej raty ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile uzyskanie takiej decyzji jest wymagane.

 

7. PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ – A ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI

Poza tym doprecyzowano przepis pozwalający na ponowne ubieganie się o pomoc przez osoby, które zawiesiły albo zakończyły działalność pozarolniczą w okresie krótszym niż 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy i wystąpiły o wsparcie w nowym przedmiocie działalności gospodarczej wg PKD na poziomie podklasy. Ma on brzmieć:

„Przez podejmowanie działalności pozarolniczej rozumie się:

1) podejmowanie działalności pozarolniczej po raz pierwszy albo

2) podejmowanie działalności pozarolniczej ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, albo

3) rozszerzenie przedmiotu prowadzonej działalności pozarolniczej o rodzaj działalności określony kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy podejmowany po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia kodu PKD na poziomie podklasy określającego dany rodzaj działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy”.

 

8.   ZŁAGODZENIE KAR ZA NIEUTWORZENIE MIEJSC PRACY

Wprowadzono przepis mający na celu złagodzenie sankcji finansowych nakładanych w sytuacji, gdy beneficjent utworzył mniej miejsc pracy niż przewidziane w biznesplanie, ale liczba utworzonych miejsc pracy pozwala zachować cel i spójność operacji.

Niedotrzymanie zobowiązania do utrzymania miejsc pracy w okresie co najmniej 2 lat od wypłaty drugiej raty pomocy przez zmniejszenie liczby utworzonych miejsc pracy lub obniżenie poziomu zatrudnienia skutkować będzie zwrotem do 100 % kwoty pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku i liczby nieutrzymanych miejsc pracy lub obniżenia poziomu zatrudnienia – zastrzeżono.

 

9.   DZIAŁALNOŚĆ MA BYĆ RENTOWNA

Beneficjent będzie musiał osiągnąć przychody z tytułu prowadzenia działalności w wysokości nie mniejszej niż wydatki poniesione na utrzymanie utworzonych miejsc pracy, takie jak wynagrodzenia pracowników i składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, w tym opłacane za osobę, która otrzymała pomoc i podjęła we własnym imieniu działalność pozarolniczą, w każdym roku podatkowym następującym po roku złożeniu wniosku o płatność pierwszej raty.

Zobowiązano beneficjentów do udokumentowania dochodowości wspartej działalności pozarolniczej do dnia upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy

 

 

Jakie można otrzymać wsparcie:

Pomoc ma formę premii – wypłacana w formie DOTACJI BEZZWROTNEJ. 

Pomoc wypłacana jest w  dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Kwota wsparcia:

 • 150 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy
 • 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy
 • 250 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Kto może otrzymać wsparcie – osoba fizyczna.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” albo spełnia następujące warunki:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Biznesplan zakłada, że nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na zakup nowych:

 • maszyn, urządzeń, ciągników, samochodów osobowych, samochodów ciężarowych,
 • budowy, remontu, modernizacji budynków itp. w zależności od realizowanego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca musi wykorzystać co najmniej 70% dofinansowania na inwestycję w środki trwałe, natomiast 30% może przeznaczyć na wydatki bieżące (m.in. na wynagrodzenia dla pracowników).

Kolejność przyznawania pomocy

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 • operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty),
 • operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miała nie więcej niż 40 lat (1 punkt),
 • innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością (2 punkty),
 • operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem (2 punkty);
 • operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
 • operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:
  • więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 punktów,
  • co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów,
  • co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktów.

 Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.

Zobowiązania beneficjenta

Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się, z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

 • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
 • podjęcia wykonywania działalności pozarolniczej, zgodnie z danymi wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku gdy ta działalność nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;
 • terminowego złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy;
 • przyznania jednolitej płatności obszarowej w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy o ile na dzień wydania decyzji płatność ta nie została przyznana. 

Jeśli jesteś zainteresowany dotacją na pozarolniczą działalność gospodarczą?

Możemy Ci pomóc na kilka sposobów. Skorzystaj z poniższych pakietów i wybierz najbardziej odpowiadający Twojemu zapotrzebowaniu.

PAKIET

POZYSKIWANIE DOTACJI

PAKIET

POZYSKIWANIE DOTACJI + ROZLICZENIE

PAKIET

WZORY WNIOSKÓW + BIZNESPLANÓW

PAKIET

KONSULTACJA

Skontaktuj sięz nami

NIE WIESZ CO WYBRAĆ?

Nie szkodzi! Możemy pomóc Ci znaleźć rozwiązania dopasowane w największej skali do Twoich oczekiwań, potrzeb, i zwłaszcza do Twojego budżetu.
 
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub bezpośredniego w naszym biurze – wspólnie wybierzemy odpowiedni PAKIET.
Ponad 14 letnie doświadczenie w dotacjach naszego zespołu, oraz pozyskane miliony złotych dotacji- gwarantują PROFESJONALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO KLIENTA i skuteczność prowadzonych działań.
 
Przekonaj się!