MAŁE PRZETWÓRSTWO 2024 Działanie KPO A1.4.1
DOTACJA BEZZWROTNA

Działanie KPO A1.4.1

ROZPOCZĘCIE NABORU: 2 stycznia 2024r.
ZAKOŃCZENIE NABORU: 2 luty 2024r.

Program realizowany będzie w ramach inwestycji A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dotacja dla rolników na dofinansowanie kosztów tworzenia lub modernizacji miejsc do przechowywania, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, czy też wprowadzania do obrotu tych produktów z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. Katalog kosztów kwalifikowanych zawiera przede wszystkim koszty budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu, modernizacji oraz zakupu środków trwałych (nowych maszyn/urządzeń).

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE?

 1. Budowa, modernizacja lub remont budynków służących do:
 • przechowywania,
 • przetwarzania,
 • przygotowania do sprzedaży,
 • wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.
 
 1. Zakup nowych maszyn i urządzeń służących do:
 • przechowywania,
 • przetwarzania,
 • przygotowania do sprzedaży,
 • wprowadzania do obrotu,
 • produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.
 
 1. Zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, które są przeznaczone do przewozu:
 • produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
 • produktów i półproduktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
 • zwierząt przeznaczonych do uboju.
 
 1. Zakup nowych terminali płatniczych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, utrzymanie i budowa strony internetowej.
 
 1. Koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KREDYTU EKOLOGICZNEGO?

  • Wnioskodawca musi być ubezpieczony w KRUS lub mieć przyznane dopłaty bezpośrednie za rok 2022.

  • rolnik lub małżonek rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie sprzedaży z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym sprzedaży bezpośredniej i dostaw bezpośrednich;
  • rolnik lub małżonek rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;
  • rolnik lub małżonek rolnika, podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w wyniku tego procesu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub produktów nierolnych;
  • rolnikiem będącym producentem wina;
  • osobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb.

WARUNKI WSPARCIA – OGÓLNE ZASADY

Wsparcie udzielane będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

 

Maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 zł.

Minimalna wysokość wnioskowanej kwoty to 20 000 zł.

 

 • do 70% kosztów – dla wnioskodawców poniżej 41 roku życia
 • do 60% kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

 

Istnieje możliwość wnioskowania o 50% zaliczki.

Wsparcie wypłacane jest po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Koszty można kwalifikować od 1 lutego 2020 do 31 grudnia 2025. Dofinansowanie jest przyznawane na przedsięwzięcia z okresem realizacji nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Jeśli jesteś zainteresowany MAŁE PRZETWÓRSTWO – skorzystaj z poniższego formularza